ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักรบผู้กล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักรบผู้กล้า*, -นักรบผู้กล้า-

นักรบผู้กล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักรบผู้กล้า (n.) braver See also: warrior Syn. คนกล้า, ผู้กล้า
English-Thai: HOPE Dictionary
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is your name, mighty warrior?เจ้าชื่ออะไร , นักรบผู้กล้า ?
But in the end were a number the brave warriors Mafubah.จนท้ายที่สุด นักรบผู้กล้า ได้รวมตัวกันสร้างมาฟูบาห์
Fair warriors, arise.นักรบผู้กล้า ตื่นได้แล้ว
A brave warrior prince.เจ้าชายนักรบผู้กล้าหาญ
Many brave warrior walk trail of moon bear...เหล่านักรบผู้กล้า เดินตามรอยหมีแสงจันทร์
In Svenland, we have many brave warriors called Ear-rik.ในInsvel? ndiaมีหลาย นักรบผู้กล้าหาญ ที่เรียกว่าเอริค
Chili was a fine warrior.ชิลีเป็นนักรบผู้กล้า
I'll allow it, but on one condition... take my bravest warrior with you.ข้าจะอนุญาติ ต่อเมื่อมีเงื่อนไขนึง.. นำนักรบผู้กล้าหาญไปกับท่าน
Ah! Bold warrior you are, attacking a man when his guard's down.เป็นนักรบผู้กล้าหาญจริง โจมตี เวลาอีกฝ่ายเผลอ
Our most skilled guests will fight their ways to the outer limits of the park, besting fearsome braves, seducing nubile maidens, befriending tragically ill-fated sidekicks, and, of course, like all our best narratives over the years,แขกที่มีความสามารถมากที่สุด จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเอง ออกไปจนสุดขอบปาร์ก ต่อสู้กับนักรบผู้กล้าหาญ ล่อลวงพวกผู้หญิงที่มีสามีแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักรบผู้กล้า
Back to top