ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักประพันธ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักประพันธ์*, -นักประพันธ์-

นักประพันธ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักประพันธ์ (n.) novelist See also: author, writer Syn. ผู้ประพันธ์, นักเขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
coauthor {coauthoredn. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
coauthors}n. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
comedist(คอม'มีดิสทฺ) n. นักประพันธ์บทละครตลก
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
elegist(เอล'ลิจิสท) n. นักประพันธ์บทกวีไว้อาลัย
kipling(คิพ'ลิง) n. (Joseph) Rudyard (ค.ศ.1865- 1938) นักประพันธ์ชาวอังกฤษได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี ค.ศ.1907
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
melodist(เมล'ละดิสทฺ) n. นักประพันธ์เพลง,นักร้อง
penman(เพน'เมิน) n. ผู้คัดสำเนา,ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้ปลอมแปลง, Syn. writer
rhymist(ไร'มิสทฺ) n. นักประพันธ์บทกวีเสียงสัมผัส
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
scribe(สไครบฺ') n. เสมียน,ผู้คัดลอก,เจ้าหน้าที่คัดลอก,อาลักษณ์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สอนกฎหมายยิว,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ยิว,นักข่าว,เครื่องขีดเขียน,เครื่องขีดไม้. vt. ใช้เครื่องขีดเขียน,ขีดเขียน,ขีดเขียนไม้ด้วยเครื่องขีดเขียน
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
English-Thai: Nontri Dictionary
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lyricistsนักประพันธ์เนื้อเพลง [TU Subject Heading]
Novelistsนักประพันธ์นวนิยาย [TU Subject Heading]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
local colour (n.) รายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ของท้องถิ่นในเรื่องที่นักประพันธ์จะต้องรู้เพื่อเพิ่มความสมจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Novelist Vladimir Nabakov.นักประพันธ์ วลาดิเมียร์ นาบาคอฟ
Literary Agent out of New York.นักประพันธ์ของนิวยอร์ค
Roman author publilius syrus.นักประพันธ์ชาวโรมัน ปูบลิเลียส ไซรัส
Novelist named Ellis Harlan hung himself after his girlfriend left him.นักประพันธ์ชื่อเอลลิส ฮาร์ลานแขวนคอตัวเอง หลังจากที่แฟนทิ้ง
Bestselling authors are always busy. So how well is The Heart selling?นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมักยุ่งเสมอล่ะ ยอดจำหน่ายเหนังสือหัวใจรักเป็นไงบ้าง
Of all the composers from the Romantic Era...นักประพันธ์เพลงทุกคนจากยุคโรแมนติค
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ
As a famed literary liar once told Oprah, memory is subjective.นักประพันธ์โกหกผู้มีชื่อเสียงบอกโอปร้าว่า ต่างคนก็ต่างจำในสิ่งที่ตนเองต้องการ
It adds a certain mystique to one's reputation.เพราะมันจะช่วยเสริมเรื่องให้ดูลึกลับ... สำหรับนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเช่นนี้
Although divers are still searching the area, reported sightings of the best-selling author continue to reach police from towns up to 20 miles away.แม้ว่านักประดาน้ำกำลังค้นหาพื้นที่ดังกล่าว มีรายงานการพบเห็นนักประพันธ์ชื่อดัง ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จากหลายเมืองซึ่งไกลออกไปถึง 20 ไมล์
Three weeks since the disappearance of author Anna Rivers.3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่การหายตัวไป ของนักประพันธ์ แอนนา ริเวอร์ส
Literary Newcomer's Prize(รางวัลนักประพันธ์รุ่นเยาว์)
Hey, even Mr. Literature is hereพ่อนักประพันธ์ก็มาด้วยรึ
You sure he's safe with that literary has-been?ฝากเด็กไว้กับเจ้านักประพันธ์นั้น จะดีเหรอ
Hey, Mr. Literature, sorry Everything's A-OK nowไง พ่อนักประพันธ์ เรียบร้อยแล้วล่ะ
That Mr. Literature, he stole your work!ว่าถูกนายนักประพันธ์นั่นขโมยเรื่องไป
Say that again, you literary has-been!กล้าดีก็พูดมาอีกทีซิ เจ้านักประพันธ์ตกอับ
Kawabata Yasunari [Japanese novelist 1899-1972]คาวามาตะ นาริยาซุ -( นักประพันธ์1899-1972)
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์
Schumann wanted to kill himself because he became mentally unsound.ชูมานน์*เองก็เคยคิดฆ่าตัวตายจากการกลายเป็นคนวิกลจริต *นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน
Vivaldi died in a poverty village.วิวาลดี* เองยังต้องตายในหมู่บ้านที่ไร้ญาติขาดมิตร *นักประพันธ์คนตรีชาวอิตาลี
That's already become a cliche.ซึ่งกลายมาเป็นถ้อยคำที่นักประพันธ์ชอบใช้จนเกลื่อน
Some know Shakespeare. Some are mothers.บ้างก็นักประพันธ์ บางคนเป็นแม่
There are many composers you should learn.มีนักประพันธ์อีกหลายคนที่เธอต้องเรียน
I'm actually a novelist and I'm starting my next book here.ฉันเมตร จริง นักประพันธ์และ ฉันเมตร เริ่มต้น หนังสือเล่มต่อไป ของฉันที่นี่
In the 18th century, composers played their own music.ในศตวรรษที่ 18 นักประพันธ์จะเล่นเพลงของตัวเองด้วย
Writer Madeleine L'Engle.เมเดลิน ลินเกิล นักประพันธ์
Writer Oscar Wilde.ออสการ์ ไวลด์ นักประพันธ์
Robert Leckie was a writer before the war.ก่อนสงคราม โรเบิร์ต เลคกี้ เขาเป็นนักประพันธ์
Besides, for a mystery novelist, aren't seedy motels kind of a standard?อีกอย่างนะ สำหรับนักประพันธ์เรื่องลึกลับ มันต้องมีโมเต็ลลักษณะนี้ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่รึ?
She's been at the centre of two political scandals in the last year, and recently ended the marriage of a prominent novelist by having an affair with both participants separately.และเมื่อเร็ว ๆ นี้เธอเพิ่งทำให้นักประพันธ์ดีเด่นคนนึงต้องหย่าร้าง เพราะเธอมีความสัมพันธ์ทั้งกับนักเขียนและภรรยาของเขา
So, who's Woodward and who's Bernstein?งั้น ใครคือ Woodward (นักเคมี) และใครคือ Bernstein (นักประพันธ์)?
Oh, and, darling, when you give her your thoughts, do be kind, because it's always been her dream to be a novelist.โอ และลูกรัก ตอนที่ลูกวิจารณ์เธออย่าแรงนักนะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเธอ เสมอมาที่อยากจะเป็นนักประพันธ์
Frederick LeMay, a composer in Brussels.เฟดเดอริก เลอเมย์ นักประพันธ์เพลงที่บรัสเซล
I want you to have a life -- become a man of Letters, whatever.ฉันอยากให้นายมีชีวิตอยู่ เป็นนักประพันธ์ให้ได้ อะไรก็เถอะ
You see, the Men of Letters kept files on every demonic possession for the last 300 years,เห็นไหมว่า เหล่านักประพันธ์ได้เก็บเอกสารข้อมูล ทุกๆการสิงสู่ของปีศาจมาได้ร่วมๆสามร้อยปีเเล้ว
Father Thompson had some unorthodox ideas, which is why the Men of Letters were interested.คุณพ่อทอมป์สันเขามีความคิดผิดแผกจากหลักศาสนา ซึ่งนั่นทำให้เหล่านักประพันธ์สนใจในตัวเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักประพันธ์
Back to top