ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกบาลี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกบาลี*, -นอกบาลี-

นอกบาลี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกบาลี (v.) be unconventional See also: not in any book, outlandish, irrelevant Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกบาลี
Back to top