ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกทาง*, -นอกทาง-

นอกทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกทาง (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ
English-Thai: HOPE Dictionary
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
err(เออร์) {erred,erring,errs} vi. ทำผิด,ทำผิดพลาด,เข้าใจผิด,เถล,ออกนอกทาง,ทำไม่ถูกต้อง,ทำบาป,ทำชั่ว
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
exceed(เอคซฺซีด') v. เกินกว่า,มากกว่า,เหนือกว่า,ดีกว่า,ละเมิด,ออกนอกลู่นอกทาง, See also: exceedable adj. ดูexceed exceeder n. ดูexceed, Syn. outdo
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
leeboard(ลี'บอร์ด) n. แผ่นกระดานลอยขวางข้างเรือใบใช้ป้องกันไม่ให้เรือแล่นออกนอกทาง
miscreance(มิส'ครีเอินซฺ) n. ความเชื่อที่ผิด,ความเข้าใจผิด,ความนอกรีต,ความคิดนอกทาง
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote
perverse(เพอเวิร์ซฺ') adj. ตรงกันข้าม,ผิดเหตุผล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,ประหลาด,วิปลาส,วิปริต,ชั่ว,ไม่ถูกต้อง,ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: perverseness n., Syn. contrary,obstinate,abnormal,wicked,corrupt
perversion(เพอเวอ'เ?ิน,-เชิน) n. พฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง,การกระทำที่ผิดปกติ,ความวิปริต,กามวิปริต,การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาต', Syn. deviaion
perversity(เพอเวอ'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความวิปริต,การออกนอกลู่นอกทาง
perversive(เพอเวอ'ซิฟว) adj. ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,วิปริต,บิดเบือน,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด, Syn. abnormal,deviating
pervert(เพอเวิร์ท') vt. ออกนอกลู่นอกทาง,นำไปในทางผิด,ใช้ในทางผิด,บิดเบือน,ทำให้เสื่อม n. (เพอ'เวิร์ท) ผู้กระทำกามวิปริต., See also: perverter n. pervertible adj., Syn. misconstrue
English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
freakish(adj) แปลก,ประหลาด,วิตถาร,พิลึกพิลั่น,นอกลู่นอกทาง
outlying(adj) นอกทาง,ห่างไกล,อยู่ภายนอก
perverse(adj) ดันทุรัง,ออกนอกลู่นอกทาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
pervert(n) การออกนอกลู่นอกทาง,การบิดเบือน
yaw(n) การเฉไป,การออกนอกลู่นอกทาง,การหันเห
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviate (n.) คนนอกลู่นอกทาง See also: คนนอกคอก, คนแปลก
freak out (phrv.) ออกนอกลู่นอกทาง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เปลี่ยนไปจากที่เคยหรือจากปกติ
go off (phrv.) ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง Syn. keep on, run off
perversion (n.) พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง See also: การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ Syn. aberration, abnormality, corruption
perversive (adj.) ซึ่งนอกลู่นอกทาง See also: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Off highway 26, past Sandy.นอกทางหลวงที่ 26 past Sandy
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์
God, the tracks go way out of the way.พระเจ้า รางรถไฟพาเราออกนอกทาง
That which is called science perverts providence!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ นอกลู่นอกทางการคุ้มครองของพระเจ้า
A slight detour.ออกนอกทางไปนิดหน่อยน่ะ.
Their only contact with the outside is this man, Victor Politovsky.การติดต่อกับโลกภายนอกทางเดียว คือชายคนนี้ วิคเตอร์ โพลิโทฟสกี้
Moving in the wrong direction....ออกนอกลู่นอกทางไปหมด
Now, I've heard about your unfortunate escapade.ผมทราบข่าวที่คุณเจอ พฤติกรรมนอกลู่นอกทางมา
You're a freak. And I don't need you freaking me out.ลุงดูประหลาด และผมก็ไม่จำเป็น ต้องให้ลุงพาออกนอกลู่นอกทางหรอก
I warned you not to see that freak again.ฉันเตือนคุณไม่ให้ไปพบ นี่คิดนอกลู่นอกทางอีกแล้ว
When one of our kids started heading down that slippery slope,she just knew it.ถ้าลูกๆเริ่มนอกลู่นอกทาง เธอก็รู้ขึ้นมาได้เอง
Right. don't stand out in any way.ค่ะ,หนูจะไม่ออกนอกลู่นอกทาง
Contention is... 80 miles back the other way.คอนเทนชั่น เมืองนั่นน่ะ 80 ไมล์ย้อนออกนอกทางเรานะ
You know what?ฉันจะนั่งในรถ นอกทางเข้าคุณ
Well, we're a long way upriver, so it could take a couple of hours.เราแล่นอยู่นอกทางน้ำ อาจต้องให้เวลาพวกเขาบ้าง
Got a strip club off out on 95. Huge basement. Private.มีซ่องโสเภณีอยู่นอกทางหมายเลข95 ชั้นใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ส่วนบุคคล
When you were on your way out with the count?เมื่อเธอออกนอกทางของเธอ เธอต้องนับหรือเปล่า
Well, if Michael's conscience doesn't get in the way.ใช่ ถ้าไมเคิลไม่ออกนอกลู่นอกทาง
I think technically the "girl of my dreams"... would probably have, like, a really bodacious rack, you know.ผมว่า "สาวในฝัน" ของผม จริงๆแล้ว น่าจะเป็นสาวประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางหน่อยๆ แบบ...
You don't mind that we're keeping an eye on your daughter, making sure she's behaving herself?คุณคงไม่ว่าอะไรนะที่เราจะ เฝ้าดูลูกสาวคุณหนะ ไม่ให้เธอทำอะไรนอกลู่นอกทาง แคลร์หนะโตแล้ว เธอตัดสินใจเองได้
We thought we'd had her out there too long and she'd gone off the rails.รู้สึกว่าเราปล่อยให้เธอมีอิสระมากไป จนออกนอกลู่นอกทาง
There are ways to keep 'em off your trail,มีวิธีทำให้พวกมันออกไปนอกทางของคุณ
Anyone who screws that up will be officially burnt at the stake.ใครที่นอกลู่นอกทาง จะถูกลงโทษอย่างเป็นทางการ
Make sure you don't do anything stupid ever again.เพื่อที่นายจะได้ ไม่ออกนอกลู่นอกทางอะนะ?
Why you would go out of your way to lie to me about how you felt.ทำไมนายชอบออกนอกทาง เพื่อโกหกฉันว่านายรู้สึกไง
What if you send me some kind of freak?ถ้าคุณส่งให้ฉัน เป็นผู้ชายนอกลู่นอกทางล่ะ
Not gonna happen. i would never employ a freaky guy.ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ค่ะ ฉันไม่เคย จ้างผู้ชายนอกลู่นอกทาง
It stimulates, in particular, the Wernicke area, the memory center and the right prefrontal region.มันช่วยกระตุ้นสมอง โดนเฉพาะส่วน Wernicke ที่เป็นศุนย์กลางความจำ.. และบริเวณสมองส่วนนอกทางซีกขวา
And i don't see you going the turkey baster route,แม่ไม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนโง่นอกลู่นอกทาง
Surrogacy is a perversion.เซอร์โรกาซี่กำลังออกลู่นอกทาง
With his shifty eyes and perverted ways.ด้วยสายตาปลิ้นปล้อน และประพฤตินอกลู่นอกทาง
Maybe he wasn't the Magic Man, but he was still a pervert.บางทีเขาอาจไม่ใช่ชายลึกลับ แต่เขาก็เป็นคนนอกลู่นอกทาง
And perverts deserve to get holes in their head.และพวกนอกลู่นอกทาง สมควรจะมีรูอยู่ในหัวของพวกเขา
A dream about what her life would have been like if Karl hadn't died.คุณนี่หวานซะจริงๆ! ไม่ออกนอกลู่นอกทางไปจากคู่มือการแต่งงาน คงได้เวลาซักที
Yeah, and that was before our kids started spinning out of control. Okay, look, I'm not moving out now.ใช่ นั่นก่อนที่ลูกๆ จะเริ่มนอกลู่นอกทาง
Hope we don't get anything out of left field.หวังว่าเราจะไม่ทำทุกอย่าง ออกนอกลู่นอกทาง
Studying, keeping my nose clean, doing volunteer work for the community.เรียนหนังสือ ไม่ทำตัวนอกลู่นอกทาง ทำงานอาสาให้กับชุมชน
I was just hiking off the trail when I heard the crash.ผมแค่เดินออกนอกทางตอนที่ผมได้ยินเสียงเครื่องตก
If I feel like you're getting off track with the prisoner,ถ้าฉันรู้สึกว่าเธอนอกลู่นอกทางกับนักโทษ
Just don't, don't freak out.เพียงแค่ทำไม่ได้ไม่ออกนอกลู่นอกทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกทาง
Back to top