ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกคัมภีร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกคัมภีร์*, -นอกคัมภีร์-

นอกคัมภีร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกคัมภีร์ (adj.) unorthodox See also: eccentric, untraditional, atheistic Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกคัมภีร์
Back to top