ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นอกกฎ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นอกกฎ*, -นอกกฎ-

นอกกฎ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกกฎ (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง
นอกกฎหมาย (v.) be illegitimate See also: be contraband, be wrong, be illicit, be irregular, be illegal, be unlawful
นอกกฎหมาย (adj.) illegitimate See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน Ops. ถูกกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
badman(แบด'แมน) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. outlaw -pl. badmen
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
undue(อันดู',อันดิว') adj. ไม่เหมาะสม,เกินไป,เลยเถิด,เกินควร,นอกกฎหมาย, Syn. improper
English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asyntacticนอกกฎ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beyond the pale (idm.) นอกกฎหมาย See also: ผิดกฎหมาย
illegitimate offspring (n.) บุตรนอกกฎหมาย See also: ลูกนอกกฎหมาย
natural child (n.) บุตรนอกกฎหมาย See also: ลูกนอกกฎหมาย Syn. illegitimate offspring
underworld (n.) สังคมของพวกนอกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย
(SCREAMING)คุณไม่สามารถมีลูกนอกกฎหมายได้
The police have ways to determine foul play.ตำรวจมีหนทางสืบหาร่องรอยของพวกนอกกฎหมาย
Talk about outside the code of Harry.พูดถึงการทำนอกกฎของแฮร์รี่
About this operation. it has to stay completely off book.ปฏิบัติการณ์ทั้งหมดนี่ มันอยู่นอกกฎเกณฑ์
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์
They're like those outlaws that ride into town and let you know the only way to stop them is by killing them.พวกเขาเหมือนเป็นพวกนอกกฎหมาย ที่อาศัยอยู่ในเมือง และขอบอกว่า ทางเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้ คือฆ่าพวกเขา
So it looks like, you'll be needing to work outside the law now, and that's my area of expertise.ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเริ่มทำงาน แบบนอกกฎหมายซะแล้ว และฉันก็ชำนาญ เรื่องพวกนี้ซะด้วย
I'm really attempting to understand this puritanical ostracism Hawthorne wrote about.หนูแค่อยากจะเข้าใจจริงๆ กับ การอยู่นอกกฎระเบียน ...ฮอว์ธอร์น เขียนไว้
Lawless mutants, like the Blur, are using this power...คนที่อยู่นอกกฎหมาย เหมือนกับ เดอร์เบลอ
Wu Zhihui says that Sun is a hardworking scholar.บางคนบอกว่าเขาเหมือนโรบินฮู้ด เป็นพวกนอกกฎหมาย
I'm the true heretic.ผมเป็นพวกนอกกฎของจริง
You came to us as outlaws, poachers, rapers, killers, thieves.พวกเจ้ามาหาเราใน ฐานะคนนอกกฎหมาย นักฉกฉวย คนข่มขืน นักฆ่า โจรขโมย
If Porter was an extractor back then, maybe Jen's biological parents were actually in a cult.ถ้าำำพอร์เตอร์ เป็นผู้นอกกฎหมาย . จากนั้น
You beat up people when they get out of line.ได้ลงไม้ลงมือกับพวกแหกคอก นอกกฎหมาย
This is where you belong, outlaw.นี่คือสิ่งที่คุณเคยเป็น พวกนอกกฎหมาย
This man deserves beyond the lawหมอนี่เป็นพวกนอกกฎหมาย
King Robert's bastards-- Jon Arryn tracked them all down. Why?ลูกนอกกฎหมายของพระราชาโรเบิร์ต-- จอน แอร์รินค้นหาพวกเขาทุกคน เพื่ออะไร?
Where is the bastard?เจ้าลูกนอกกฎหมายอยู่ไหน?
Those that Bishop turned, the illegitimate ones, what is to become of them?แล้วเหล่าแวมไพร์ที่บิชอปเปลี่ยน พวกนอกกฎเหล่านั้น จะเป็นอย่างไร
I didn't realize you'd once been an outlaw.ไม่ยักรู้ว่าคุณเคยเป็นพวกนอกกฎหมาย
Maybe he was dealing under the table.บาทีเขาอาจมีธุรกิจนอกกฎหมายด้วย
But that love of living outside the law remained.แต่พวกที่ชอบอยู่นอกกฎก็นึกขึ้นได้
Where you going?อย่าคุยนอกกฎเด็ดขาด เพราะจบกันแล้ว
Mister Grayson, the British Imperial Company is in the business of selling our products to British industry, not our underlying patents to interloping colonials.คุณเกรย์สัน บริษัทบริทิชอิมพีเรียล อยู่ในธุรกิจขายสินค้าของพวกเราสู่อุตสาหกรรมอังกฤษ ไม่ใช่ขายสิทธิบัตรพื้นฐาน ให้แก่ชาวอาณานิคมนอกกฎหมาย
"Gift" means "poison" in German they were running an illegal fighting ring...กิฟต์แปลว่ายาพิษในภาษาเยอรมัน พวกเขาต่อสู้แบบนอกกฎ
On the plane, you're always telling me to think outside the box, so I went off book 'cause I was trying to watch their backs.บนเครื่องบิน คุณบอกเสมอ ให้ฉันคิดนอกกรอบ ฉันเลยออกนอกกฎเพราะพยายามจะปกป้องพวกเขา
A deranged vigilante called the Savior looked to make an example of Roy.พวกนอกกฎหมาย เรียกตัวเองว่า เซเวียร์ คิดจะใช้รอยเป็นตัวอย่าง
And I am the second son of Empire Group's Chairman, Kim Nam Yoon's... illegitimate son.และผมเป็นลูกชายคนที่สองของท่านประธานใหญ่ แห่งเอ็มไพร์กรุ๊ปคิมนัมยูน... . เป็นลูกนอกกฎหมาย
The day we take the law into our own hands is a day that we-- we become outlaws.วันที่เราทำให้กฎหมายอยู่ในมือของเรา เป็นวันที่เรา-- เรากลายเป็นพวกนอกกฎหมาย
I came home an outlaw.ผมกลับมาในฐานะพวกนอกกฎหมาย
You leave now, that no-good outlaw Slim Miller is sure to evade our grasp.นายออกไปตอนนี้ ไม่ดีแน่พวกนอกกฎหมาย สลิม มิลเลอร์ อาจจะหนีออกจากกำมือของพวกเราแน่นอน
You must've been aiming at the other lawless, uncharted island down the block. Happens all the time.งั้นมาผิดเกาะโจรสลัดนอกกฎหมายแล้ว
He has to go someplace outside the law.เขาต้องไปอยู่ที่นอกกฎหมายนะ
That is super illegal and way outside our jurisdiction.นั่นอยู่นอกกฎหมาย และอยู่ห่างไกลเขตอำนาจของเรา
Batman, there are no more vigilantes allowed in Gotham city.แบทแมน ไม่มีผู้พิทักษ์นอกกฎหมาย ในเมืองก็อตแธมแล้วนะ
Then I have to go into double-secret super vigilante mode.งั้นผมเข้าโหมด ผู้พิทักษ์นอกกฎหมายซูเปอร์ลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นอกกฎ
Back to top