ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นฤบาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นฤบาล*, -นฤบาล-

นฤบาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นฤบาล (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นฤบาล
Back to top