ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นริศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นริศ*, -นริศ-

นริศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นริศ (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์
นริศ (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระราชา, กษัตริย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นริศ
Back to top