ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นครินทร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นครินทร์*, -นครินทร์-

นครินทร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นครินทร์ (n.) governor See also: the lord of a town, director, ruler, administrator Syn. เจ้าเมือง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นครินทร์
Back to top