ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นกยาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นกยาง*, -นกยาง-

นกยาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกยาง (n.) egret See also: bittern, egret Syn. นกกระยาง
นกยางขาว (n.) name of bird Syn. ยางควาย
English-Thai: HOPE Dictionary
bittern(บิท'เทอน) n. ยกกาน้ำ,นกยาง
English-Thai: Nontri Dictionary
heron(n) นกยาง,นกกระสา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be bitten by the rainy season this year as well.เป็นนกยางได้น้ำในหน้าฝน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นกยาง
Back to top