ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธราธิป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธราธิป*, -ธราธิป-

ธราธิป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธราธิป (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธราธิป
Back to top