ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธราธิบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธราธิบดี*, -ธราธิบดี-

ธราธิบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธราธิบดี (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor, overlord, imperator Syn. ธราธิป, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, พระราชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธราธิบดี
Back to top