ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนาคาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนาคาร*, -ธนาคาร-

ธนาคาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาคาร (n.) bank Syn. แบงค์
ธนาคารกลาง (n.) central bank
ธนาคารชาติ (n.) national bank
ธนาคารพาณิชย์ (n.) commercial bank
ธนาคารออมสิน (n.) The Government Savings Bank
ธนาคารออมสิน (n.) the Government Saving Bank See also: savings bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) the Government Housing Bank
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (n.) Export-Import Bank of Thailand
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC
ธนาคารเลือด (n.) blood bank
ธนาคารแห่งประเทศไทย (n.) Bank of Thailand Syn. ธนาคารชาติ
ธนาคารโลก (n.) World Bank See also: International Bank for Reconstruction and Development
English-Thai: HOPE Dictionary
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
bank discountn. ส่วนลดตั๋วแลกเงินธนาคาร
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
bank housen. ธนาคาร
bank noteธนบัตร,ธนบัตรที่ธนาคารออกจำหน่าย
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร,เจ้ามือbanking การธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bill of exchangen. คำสั่งของผู้ซื้อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ขายสินค้า
blood bankn. ธนาคารเลือด
cashier's checkn. เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคารเอง
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
drive-in(ไดรฟ'อิน) n. โรงภาพยนตร์ธนาคารที่ลูกค้าเอารถเข้าจอดชมหรือจอดรับจ่ายเงินได้
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
merchant bankn. ธนาคารพาณิชย์หรือเรือพาณิชย์สมุทร
micr(เอ็มไอซีอาร์) ย่อมาจาก magnetic ink character reader แปลว่าเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก การอ่านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หมึกที่ใช้ต้องมีลักษณะพิเศษ เช่นเป็นแม่เหล็ก ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
ocrabbr. optical character recognition,optical character reader (แปลตรง ๆ ได้ว่า เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
optical character reecognการรับรู้อักขระด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OCR (อ่านว่า โอซีอาร์) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ และนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มากทีเดียว ใช้ในการอ่านตัวเลขต่าง ๆ เช่น ธนาคารนำมาใช้อ่านเบอร์บัญชีของเช็ค เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
banker(n) นายธนาคาร
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bankธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank discountส่วนลดธนาคาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bank draftตั๋วแลกเงินธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankingการธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cashier's cheque; cashier's orderเช็คธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bottle Bank ธนาคารขวด ที่สำหรับรวบรวมขวดที่ใช้แล้วเพื่อนำไปหลอม กลับมาใช้ใหม่ มักแยก ประเภทตามสีแก้วและชนิดพลาสติก [สิ่งแวดล้อม]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]
European Central Bankธนาคารกลางยุโรป
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Savings banksธนาคารออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank discountส่วนลดธนาคาร [การบัญชี]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Bank statementใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร [การบัญชี]
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankingการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Merchant bankingวาณิชธนกิจ ธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดยธนาคารการลงทุนธุรกรรมทางการเงินที่ให้บริการโดย investment banker (ธนาคารการลงทุน) เช่น การให้บริการปรึกษาและเจรจาต่อรองแก่ลูกค้า ที่ต้องการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ รวมถึงบริการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้า เป็นต้น [ตลาดทุน]
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
ovum banksovum banks, ธนาคารไข่ [ชีวจริยธรรม]
Retail bankingการธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย, การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย [เศรษฐศาสตร์]
Rural banking systemระบบธนาคารชนบท [เศรษฐศาสตร์]
Tort liability of banksความรับผิดฐานละเมิดของธนาคาร [TU Subject Heading]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Newly Industrialized Countries (NICs) ชื่อที่ใช้เรียกประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศที่ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ธนาคารโลกถือว่า ประเทศที่มีมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ระหว่างร้อยละ 22-27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ดู GDP) นั้นจึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในแถบเอเชียมีประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ สำหรับไทยหากพิจารณาตามเกณฑ์ของธนาคารโลกแล้ว ในขณะนี้จัดได้ว่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 48 ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bank (n.) ธนาคาร
savings bank (n.) ธนาคารออมสิน Syn. bank, depository
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (n.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
merchant bank (n.) ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
blood bank (n.) ธนาคารเลือด See also: คลังเลือด
money market (n.) ธนาคารและองค์กรการเงินที่ให้กู้ยืมเงินและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
central bank (n.) ธนาคารแห่งชาติ
Bank of Thailand (n.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
World Bank (n.) ธนาคารโลก See also: (เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ มีชื่อเป็นทางการว่า Intermational Bank for Reconstruction and Development)
account book (n.) สมุดฝากและถอนเงินของธนาคาร Syn. bankbook
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. cash machine, cashpoint
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร See also: เครื่องเอทีเอ็ม Syn. cash dispenser, cashpoint
ATM (n.) เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร Syn. cash dispenser, cash machine
bank (vt.) เอาเงินฝากธนาคาร See also: เอาเงินเข้าธนาคาร Syn. deposit Ops. withdraw
bank draft (n.) ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร See also: ดร๊าฟ
bank rate (n.) อัตราดอกเบี้ย (จากธนาคารกลาง) (ทางการเงิน) Syn. prime rate
bank with (phrv.) ฝากเงินธนาคาร See also: ฝากเงินไว้กับ
bankbook (n.) สมุดเงินฝากของธนาคาร Syn. passbook
banker (n.) นายธนาคาร Syn. financier
banking (n.) การธนาคาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bank robbery in progress, First Eastern Bank *** Bismarck.กำลังมีการปล้นธนาคาร ที่ ธนาคาร เฟริสท์อีสเทอร์น*** บิสมาร์ค
Move to the next bank, unit #2.ไปดูอีก 2 ธนาคาร ยูนิตที่ 2
I mean, if he spent the past four years living with the guilt of trapping his brother in amber, then he's not gonna want to hurt people like that again.ฉันหมายถึง ถ้าเขาใช้เวลา 4 ปีที่ผ่านมา 3 ธนาคาร ตรวจพบรูปแบบพลังงาน ที่ต่างไปจากปกติ
Hurry. The bank closes in half an hour.เร็วเข้า ธนาคาร จะปิดอีกครึ่งชั่วโมง
Eight banks, eight rejections, Ray?8 ธนาคาร ถูกปฎิเสธ 8 ครั้ง
Once you know how to control information, you can do anything with it... politics, banking, whatever.คุณรู้ว่าจะจัดการข้อมูลยังไง คุณทำอะไรก็ได้ด้วยความสามารถของคุณ... การเมือง , ธนาคาร หรืออะไรก็ตาม
I got calls from the Met, banks, several high-profile brokerage houses.ผมได้รับโทรศัพท์จากเม็ทซ์ ธนาคาร นายหน้าขายบ้าน
No, but I have units running down every bank, ATM and security camera in the area.ไม่ครับ ,แต่ผมมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ไปยังทุก ธนาคาร ATM ถ้าเราเห็นจาก กล้อง รปภ ในบริเวณนั้น
Look... this book led us to a bookstore, to a bank, to a bank, to a bank, to a credit card, which was used in Maryland about three hours ago.หนังสือเล่มนี้พาเราไปร้านหนังสือ สู่ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร แล้วก็บัตรเครดิต ซึ่งถูกใช้ในแมรี่แลนด์เมื่อสามชั่วโมงก่อน
Nina. (KNOCKING) Uh, delivery from Washington General Savings Bank?นีน่า ส่งมาจาก ธนาคาร วอร์ชิงตันหน่ะครับ ภรรยาคุณ...
Grandma, you owe the bank $10,000?คุณยายคุณเป็นหนี้ ธนาคาร 10,000 ดอลลาร์?
As the housing markets and banks continued to hemorrhage, only one of the big shorts refused to sell.เป็นตลาดที่อยู่อาศัยและ ธนาคาร อย่างต่อเนื่องเพื่อการตกเลือด เพียงหนึ่งในกางเกงขาสั้นใหญ่ ปฏิเสธที่จะขาย
One night he went to Fairfield bank to make his weekly deposit, and the Mardon brothers showed up.คืนหนึ่ง เขาไปที่ ธนาคาร Fairfield เพื่อที่จะฝากเงินตามปกติ แล้วพวกพี่น้องมาร์ดอน ก็โผล่มา
Banks, Wall Street, Corporate Records...ธนาคาร / วอล สตีรท / ข้อมุลบริษัท...
Right this way, please.ธนาคาร ทางที่ถูกต้องนี้โปรด
Fidelity Fiduciary Bank.ธนาคาร ฟิเดอลิตี้ ฟิดูคารี่
It's a pleasure meeting you. - Hi.ธนาคาร มันเป็นความสุขที่ ได้พบคุณ สวัสดี
I'm in banking.ธนาคาร เอ่อ... ฉันอยู่ธนาคาร ทำธนาคาร เข้าไปได้ยังไงน่ะ
Banks! Who'd be stupid enough to deposit money in a German bank?ธนาคาร ใครจะโง่ เอาเงินไปฝากกับธนาคารเยอรมัน
The bank's closed, so we've no hostages to worry about.ธนาคารก็ปิดแล้ว เพราะงั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องคนโดนจับเป็นตัวประกัน
The bank wants to take my house away.ธนาคารก็ยังจะมาเอาบ้านเราไป
It's impossible to break into Gringotts, the sword is there.ธนาคารกริงกอตส์เป็นที่ที่ปลอดภัย \ เป็นไปไม่ได้มาดาม
The central bank thursday raised interest rates... nick!ธนาคารกลาง เพิ่มมูลค่าดอกเบี้ยวันพฤหัส นิค!
The feds are looking into me.ธนาคารกลางกำลังจับตาดูฉันอยู่
Federal banks ain't supposed to stop you in any way during a robbery.ธนาคารกลางไม่ควรที่จะหยุดคุณในทางใดทางหนึ่งระหว่างการปล้น
The bank and I have reached an accommodation.ธนาคารกับแม่ประนีประนอมกันได้
Bank's foreclosing on her.ธนาคารกำลังจะมายึดบ้านไป
The bank's about to open, John.ธนาคารกำลังจะเปิดแล้วจอห์น
Higashida won't feel any pain whatsoever.ธนาคารก็เลวพอกับฮิกาชิดะนั่นแหละ ออกไปได้แล้ว
Big bank, small bank, I like to make money.ธนาคารขนาดใหญ่ของธนาคาร ขนาดเล็กฉันชอบที่จะให้เงิน ทั้งหมดใช่มั้ย?
Your bank opens in less than 10 minutes.ธนาคารของคุณจะเปิดในเวลาน้อยกว่า 10 นาที.
What's the name of your bank?ธนาคารของคุณชื่อว่าอะไร?
Mr. Jacksors bank has agreed to provide us with the capital we need to continue with what we are doing.ธนาคารของคุณแจคสันได้ตกลง.. ที่จะให้เงินทุนที่เราต้องการ เพื่อทำงานของเราต่อไป
The Four Nations Bank feels like we're being too indecisive about mortgaging our railways.ธนาคารของทั้งสี่ชาติมองว่า เรายังไม่มีข้อยุติ เรื่องการนำทางรถไฟไปจำนอง ข้างนอกวังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
The bank would have given you a heck of a toaster if you'd kept that in a savings account.ธนาคารคงให้เครื่องปิ้งขนมปังแน่ ถ้าคุณเอาเงินนั่นฝากไว้ในบัญชีประจำ
Bank confirms Wilson had large cash deposits going back several months.ธนาคารคอนเฟิร์มว่า มีเงินสดจำนวนมาก เข้าบัญชีของวิลสันเมื่อหลายเดือนก่อน
Mr. Marwan's bank handles serious Saudi money, and a whole bunch of Russian billionaires.ธนาคารคุณมาร์วันดูแลเงินจากซาอุ กับมหาเศรษฐีรัฐเซียฝูงนึง
The bank is worth the risk.ธนาคารคุ้มกับการเสี่ยง
The bank booked a conference room with no windows.ธนาคารจองห้องสัมมนาที่ไม่มีหน้าต่างไว้น่ะ
The banks will think we're either high or having a stroke.ธนาคารจะคิดว่าเรากำลังสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีโรคหลอดเลือดสมอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนาคาร
Back to top