ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธนบดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธนบดี*, -ธนบดี-

ธนบดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนบดี (n.) capitalist Syn. นายทุน
ธนบดี (n.) owner of wealth See also: lord of wealth, proprietor, rich man, millionaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธนบดี
Back to top