ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท่อน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท่อน้ำ*, -ท่อน้ำ-

ท่อน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่อน้ำ (n.) water pipe
English-Thai: HOPE Dictionary
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cullis(คัล'ลิส) n. รางน้ำ,ท่อน้ำ,ร่อง
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
elbow(เอล'โบ) n. ศอก,ข้อศอก,สิ่งหรือส่วนที่งอคล้ายข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ vt.,vi. ดันด้วยข้อศอก -Phr. (up to the elbows มีธุระยุ่ง)
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
plumber(พลัม'เบอะ) n. ช่างต่อประปา,ช่างท่อน้ำ,ช่างตะกั่ว
plumbing(พลัม'บิง) n. การทำท่อน้ำ,กิจกรรมหรือธุรกิจการทำท่อน้ำ,การหยั่งความลึกด้วยลูกดิ่ง
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
radiator(เร'ดิเอเทอะ) n. สิ่งที่ปล่อยรังสี,เครื่องนำความร้อน,หม้อน้ำรถยนต์,หม้อที่ต่อกับท่อน้ำร้อนริมผนัง
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
sink(ซิงคฺ) vi.,vt. (ทำให้) จม,จมลง,จมหายไป,ต่ำลง,ตก,ยุบ,ลดลง,เพียบลง,ลึกลง,ถลำลง,เอียงลง,ทรุดลง,เพียบลง,เสื่อมลง,ซาลง,โบ๋,ซึมลง,แทรกซึม,นั่งลง,ฝัง,ทำให้เสื่อมลง,ลด,ขุด,เจาะ,เซาะ,สลัก,โค่น,ล้ม,ลงทุน. n.. อ่าง,อ่างล้าง,หนอง,ร่องน้ำ,ท่อน้ำ,แหล่งชั่วร้าย,หลุมน้ำ,
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ,ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae
trough(ทรอฟ) n. ราง,รางน้ำ,ท่อน้ำ,แอ่งน้ำ, Syn. hollow,trench
wastepipe(เวสทฺ'ไพพฺ) n. ท่อน้ำเสีย
English-Thai: Nontri Dictionary
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
elbow(n) ข้อศอก,ข้อต่อท่อน้ำ
gun(n) ปืน,กระบอกฉีด,ท่อน้ำมัน,ท่อลม
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biliary๑. -น้ำดี๒. -ท่อน้ำดี๓. -ถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biliary atresiaท่อน้ำดีตีบตัน [TU Subject Heading]
Lymphaticท่อน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง, ไปตามน้ำเหลือง [การแพทย์]
Chyleไคยล์,อาหารในลำไส้;คัยล;น้ำเหลือง;ท่อน้ำเหลือง;คายส์ [การแพทย์]
Lymphadenopathyการอักเสบของต่อมและท่อน้ำเหลือง, พยาธิภาวะที่ต่อมน้ำเหลือง [การแพทย์]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
water pipe (n.) ท่อน้ำ
drainpipe (n.) ท่อน้ำเสีย See also: ท่อระบายน้ำ Syn. drain, conduit, tube
sewer (n.) ท่อน้ำเสีย See also: ท่อระบายน้ำ Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
waste pipe (n.) ท่อน้ำเสีย
lymphatic (n.) ท่อน้ำเหลือง
chase (n.) ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ
ell (n.) ข้อต่อท่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอล L See also: สิ่งที่เป็นรูปตัวแอล L
outfall (n.) บริเวณที่แม่น้ำหรือท่อน้ำไหลลงสู่ทะเล See also: ปากแม่น้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sewer, electronics, security camera.ใช่ ท่อน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องวงจรปิด
Down the pipe. The pipes down here?ท่อน้ำข้างใต้ \ ท่อน้ำตรงไหน
The outflow pipe down there lead directly to the water parkท่อน้ำต่อไปยังสวนน้ำ
Drainage pipe. We'll wait them out over there.ท่อน้ำทิ้ง เราจะรอให้พวกมันไปตรงนั้น
Sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know... 'cause I wouldn't eat the filthy motherfuckers.ท่อน้ำทิ้งหนูจะได้ลิ้มรสเช่นพายฟักทอง แต่ฉันไม่เคยรู้ ... เพราะฉันจะไม่กิน motherfuckers สกปรก
Oh, they're quite a merry gathering once you get used to them.ท่อน้ำพังเละ พวกเขามาทำอะไรในบ้านข้า
A pipe broke in the street so the water's off.ท่อน้ำรั่วในถนน ดังนั้น น้ำจึงไม่ไหล
The water mains-- they broke all through the city.ท่อน้ำหลักพวกนั้น มันแตก น้ำท่วมไปทั่วเมือง
Sewage lines, if they can get to the main drainage area?ท่อน้ำเสียล่ะ ถ้าพวกเขาเข้าไปในพื้นที่ระบายน้ำเสียได้
One of the tunnels under the dal flooded, my back-order of guinness finally came in, and two centaurs got into it over a woman?ท่อน้ำใต้เดอะ เดลแตก แก้วที่ฉันสั่งไว้มาส่งแล้ว เซนท์ตาร์สองคนก็ แย่งผู้หญิงกัน
We still have these weapons, the gun, the rope, the wrench, the lead pipe.ดู เรายังคงมีอาวุธอยู่ ปืน, เชือก, ประแจ ท่อน้ำ
Then, in the dark, you got the lead pipe, and the rope, strangled Yvette, ran to the library, killed the cop, picked up the gun where Yvette dropped it, opened the front door,จากนั้นท่ามกลางความมืดคุณหยิบท่อน้ำขึ้นมา และเอาเชือกรัดคออีเว็ตต์ วิ่งไปที่ห้องสมุดฆ่าตำรวจ หยิบปืนที่อีเว็ตต์ทิ้งไว้
In the dark, the murderer ran across the hall to the study, picked up the rope and the lead pipe, ran to the billiard room, strangled Yvette.ท่ามกลางความมืดฆาตกรวิ่ง จากห้องโถงไปยังห้องหนังสือ หยิบเชือกและท่อน้ำ วิ่งไปที่ห้องบิลเลียด
Ran to the library, hit the cop on the head with the lead pipe.วิ่งไปที่ห้องสมุด ตีหัวตำรวจด้วยท่อน้ำ
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ
It is the drains!กลิ่นท่อน้ำทิ้งน่ะแหล่ะ
Somebody's poisoned the water hole.มีใครบางคนทิ้งของเสียลงท่อน้ำ.
I'd rather be sitting inside so I don't get my feet in the gutter.ผมนั่งข้างในนี้ดีกว่า เท้าจะได้ไม่แหย่ลงไปในท่อน้ำ
And, uh... I was just trying to kick this fire into the sewer.แล้วก็, เอ่อ... ผมก็เลยจะเอาไอ้นี่ลงท่อน้ำน่ะ.
I love being on the pipes, it's just...ฉันรักการที่ได้ทำงานอยู่กับท่อน้ำนั่นนะ มันเป็น...
Next thing I know, I'm chained to a pipe... in some pre-historic bathroom... staring at the guy I've been taking shots of all night.มารู้ตัวอีกที ผมก็ถูกล่ามโซ่ติดอยู่กับท่อน้ำ... ...ในห้องน้ำซกมกที่นี่ ผมเฝ้ามองชายคนที่ผมตามถ่ายรูปเขามาทั้งคืน
Last night, a pipe burst upstairs, flooded the place.เมื่อคืนท่อน้ำชั้นบนแตกทำให้น้ำท่วมห้อง
Hey, did Hyun-seo describe any special traits of the sewer?นี่ ฮุนโซไม่ได้บอกลักษณะพิเศษของท่อน้ำเหรอ
Hyun-seo said it was a big sewer. Look how big this is.ฮุนโซบอกว่า เป็นท่อน้ำใหญ่ๆ นี่ยังใหญ่ไม่พออีกเหรอ
It's not a cave, it's a sewer.ไม่ใช่อุโมงค์ ท่อน้ำต่างหาก
Yes, he says his daughter is in a sewer near Won-hyo bridge.ใช่,เขาบอกว่าลูกสาวคุณ อยู้ในท่อน้ำใกล้สะพานวอนฮโย
Yeah, there were kids staggering around drunk... puking in the gutter, and then i saw some girls running around topless.ใช่ มีพวกเด็ก ๆ ยืนดื่มกันมั่วไปหมด อ้วกใส่ท่อน้ำ แล้วผมก็เห็นเด็กผู้หญิงบางคนวิ่งไปทั่วโดยไม่ใส่ท่อนบน
I smell like a fucking sewer.กลิ่นเหมือนท่อน้ำทิ้ง
Even if it's stopping a water leak, or helping someone out of their apartment, or a fire...อาจต้องไประงับเหตุอื่นๆด้วย ท่อน้ำแตก หรือช่วยคนออกจากอพาร์ตเมนท์ หรือเพลิงไหม้...
As creaky houses kolisevilla or water pipes.เสียงที่ได้ยินอาจจะมาจากท่อน้ำ
I think there's something wrong with the water drainage system.ฉันว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลย\เสียงท่อน้ำ
The pipe burst in the hotel that we previously booked.คือ ท่อน้ำในโรงแรมที่เราจองไว้เกิดแตก
He hit your boyfriend with the pipe. Once, twice, three times?เขาตีแฟนคุณด้วยท่อน้ำ 1, 2 หรือ 3 ครั้ง
Since when have pipes been an interest of yours?พวกลูกสนใจเรื่องท่อน้ำ ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
But be careful on P3. There's a broken water main, okay?ระวังที่ชั้น P3 ด้วยนะครับท่อน้ำมันแตกอยู่ โอเค
There's a guy hiding down in the sewers.มีคนซ่อนอยู่ในท่อน้ำข้างล่าง
There's been a busted pipe in his unit that's caused some damage to the apartment next door.ในห้องเขามีท่อน้ำรั่วอยู่ทำให้ห้องข้างๆพลอยเดือดร้อนไปด้วย
She fell down a pipe?ตกลงไปในท่อน้ำระบายน้ำ?
Past the water main before we get to the company building.ผ่านทางท่อน้ำหลักก่อน ที่จะไปถึงตึกคอมพานี
They had some faulty plumbing.พวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท่อน้ำ
Back to top