ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกครั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกครั้ง*, -ทุกครั้ง-

ทุกครั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกครั้ง (adv.) every time Syn. ทุกคราว, ทุกหน
ทุกครั้ง (adv.) always See also: every time, at all times, all the time Syn. เสมอ, ประจำ
ทุกครั้งที่ (adv.) when See also: at any time, whenever, no matter when, any time when Syn. เมื่อใดก็ตาม, ครั้งใดก็ตาม
English-Thai: HOPE Dictionary
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
pathเส้นทางเป็นคำสั่งในระบบดอส ใช้ในแฟ้มข้อมูล autoexec.bat เพื่อให้สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ โดยไม่ต้องบอกที่เก็บทุกครั้ง ตัวอย่าง เช่นPATH=C:\DOS; C: \WINDOWS ; C:\ WINWORD ; C: \EXCEL
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
immediate accessหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากมีความหมายเหมือน direct access
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
path nameเส้นบอกทางหมายถึง เส้นบอกทางไปยังที่ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูล โดยต้องเริ่มต้นด้วยหน่วยบันทึก (drive) คั่นด้วยเครื่องหมาย : ตามด้วยเครื่องหมาย \ หลังจากนั้นเป็นชื่อ สารบบ (directory) และอนุสารบน (subdirectory) ถ้ามี คั่นด้วย \ แล้วจึงถึงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เช่นตัวอย่างC:\PROGRAMS\GRAPHICSชA"ข้อความนี้ หมายความว่า แฟ้มข้อมูลชื่อ AAA อยู่ในอนุสารบนชื่อ GRAPHICS ในสารบบใหญ่ที่ชื่อ PROGRAM และอยู่ในหน่วยบันทึก C: อนึ่ง ในระบบวินโดว์ ทุกครั้งที่จะบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในจานบันทึก หรือเรียกแฟ้มข้อมูลมาแสดงหรือสั่งพิมพ์ ฯ จะต้องแจ้งเส้นบอกทางไปยังแฟ้มข้อมูลนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นแมคอินทอช จะไม่ใช้ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลแบบนี้
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
random access memoryหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มใช้ตัวย่อว่า RAM (อ่านว่า แรม) เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่วางขายทั่วไปจะมีแรมประมาณ 1 - 8 เมกะไบต์ ปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จใหญ่ ๆ หลายโปรแกรม เจาะจงว่าจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแรมอย่างน้อย 8 เมกะไบต์ดู read only memory เปรียบเทียบ
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
taskbarแถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง หรือบางที หากกำลังสั่งพิมพ์งาน ก็จะมีสัญรูปเครื่องพิมพ์ และเป็นที่บอกว่า ขณะนั้นเราเปิดวินโดว์อะไรไว้แล้วบ้าง แถบงานนี้ ปกติจะกว้างเท่ากับขนาดของปุ่ม Start คือประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถย่อให้เล็กลงไปอีก หรือขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือหากต้องการย้ายที่ กล่าวคืออาจย้ายไปไว้ด้านข้าง ฯ ก็สามารถใช้เมาส์ลากไปได้เลย หากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีแถบงานนี้ ก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่า แถบงานถูกซ่อนไว้ ทดลองเลื่อนเมาส์ไปทางด้านล่าง ต่ำลงไปจนชิดกับที่แถบงานเคยอยู่ หากยังไม่มีแถบงานปรากฏให้เห็น ก็อาจเป็นได้ว่า มีคนย้ายแถบงานไปไว้ที่อื่น ต้องลองหาดูให้ดี ๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bolusการฉีดเข้าหลอดเลือดให้หมดทุกครั้ง,อาหารที่บดละเอียดแล้ว,อาหารที่เคี้ยวแล้ว,อาหารที่ถูกปั้นเป็นคำๆ,ก้อนอาหาร,ฉีดอินซูลินขนาดสูงครั้งเดียว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You always say that, the same thing every timeคุณพูดอย่างนี้เสมอแหล่ะ พูดสิ่งเดิมๆ ทุกครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every time I come here, every time, you two. Don't you work?ทุกครั้งที่มา ทุกครั้ง แกสองคน ไม่มีงานเหรอ?
Every time I think I have, he surprises me.- ครับ ทุกครั้ง เค้าต้องทำให้ผมประหลาดใจ
♪ I shake my jelly at every chance ♪# # ฉันเขย่าของดี ทุกครั้ง #
# Every time that I look in the mirror ## ทุกครั้ง ที่ฉันมองกระจก #
It was just a beach party every time, huh?มันเป็นแค่ปาร์ตี้ริมหาด ทุกครั้ง หืมม์?
If I had a nickel for every time someone screamed that at me...ถ้าฉันได้ 25 เซ็นต์ ทุกครั้ง ที่มีคนตะโกนแบบนั้น
He's a pro -- no fingerprints, never any sign of forced entry -- just a pair of those every time, like he's signing his work.มันมืออาชีพ ไม่มีรอยนิ้วมือ ไม่มีร่องรอย การบุกเข้ามาเลย เหมือนคู่ของมัน ทุกครั้ง เขาแค่เซ็นงาน
You can be loud too.วันครบรอบแต่งงาน พวกเขาออกไปทานข้าวที่ภัตตาคารหรูๆ ทุกครั้ง เพื่อนคุณน่ะ คอนโดะซัง
I got that because it's what I did every time I went to a new foster home.ฉันตีความได้เพราะฉันทำมันมาก่อน ทุกครั้ง ที่ฉันต้องไปบ้านอุปถัมภ์หลังใหม่
Every time, the security cameras caught him at 3:18.ทุกครั้ง กล้องวงจรปิดจับเขาไว้ได้ที่เวลาบ่าย3.18นาที
Every time, you're going to act like that?ทุกครั้ง คุณก็จะทำท่าแบบนั้น?
Every time. I crashed it every time.ทุกครั้ง ฉันทำมันตกทุกครั้ง
Every time you two get together, it's combustible!ทุกครั้ง ที่คุณสองคนอยู่ด้วยกัน มันลุกเป็นไฟทุกที
Every time I try to make plans with him, he says he's busy, but he won't tell me what he's doing.ทุกครั้ง ที่ฉันพยายามวางแผนอยู่กับเขา เขาจะพูดว่า เขายุ่งมาก แต่เขาไม่เคย บอกฉันเลยนะว่าเขาทำอะไร
Every time I speak, he looks at me like I am stupid.ทุกครั้ง ที่ฉันพูด เค้ามองฉันเหมือนคนโง่
Every time you look in the mirror.ทุกครั้ง ที่นายส่องกระจก
Every once in a while, I make an exception.ทุกครั้ง บางคราว ผมจะทำข้อยกเว้น
And each time, it made him feel powerful... and right... until the very end.ทุกครั้ง มันทำให้เขารู้สึก มีอำนาจ... และถูกต้อง... จนวาระสุดท้าย
He answered yes. Every time. why he never got hired.ทุกครั้ง สาเหตุที่เขาไม่ได้รับการจ้างงาน
Every time, you give a bit of yourself to the person you're with.ทุกครั้ง หนูสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตัวเอง กับคนที่หนูคบด้วย
Well, every time I think I know something,ทุกครั้งๆที่ฉันคิดว่าฉันรู้อะไร
"YET I FEAR IF I COME TOO CLOSE,ทุกครั้งคุณที่ปรากฎกาย ผมถูกโอบกอด ด้วยความรู้สึกวางใจและเชื่อมั่น"
But then all it takes is a kiss and she's gone.ทุกครั้งจบลงที่จุมพิต เเละเธอก็ต้องตาย
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา
Most times I'd agree, but the situation on the ground has changed.ทุกครั้งฉันก็เห็นด้วยอยู่หรอกนะ แต่ครั้งนี้สถานการณ์ ดูเหมือนจะเปลี่ยนไป
All the times I've been to Madrid, you've not come home.ทุกครั้งฉันก็ไปที่มาดริด, แต่คุณไม่กลับมาที่นี่บ้างเลย
I always got to be the first person to hear 'em.ทุกครั้งฉันจะเป็นคนแรกที่ได้ฟังมันก่อน
Always had like a little bra-strap showing. The black lipstick.ทุกครั้งฉันชอบใช่ยกทรงสั้นๆเสมอ ทาลิปสติกสีดำ...
I'm always the one that shows you how to make the screen bigger.ทุกครั้งฉันเป็นคนที่ บอกวิธีทำภาพหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นให้คุณ
Any time to comply with my instructions clear?ทุกครั้งต้องทำตามกรรมการนะ เข้าใจไหม
It's always Nazir with her.ทุกครั้งต้องมีเรื่องของ อาบู นาร์เซียร์เกี่ยวข้องด้วยเสมอ
When the Director comes, he brings all of the kids here for lunch.ทุกครั้งที่ ผอ. มา เขามักจะพาพวกเด็กๆ มากินข้าวเที่ยงด้วยกันเสมอ
Every once in a while, you kind of remind me of him.ทุกครั้งที่ พวกคุณเตือนฉันเรื่องเขา
Every time i got a phone number or an address,ทุกครั้งที่ หนูได้เบอร์โทรศัพท์ หรือ ที่อยู่
Whenever an Alpha is killed... an automatic response is triggered.ทุกครั้งที่ อัลฟ่า ถูกฆ่า มันจะสั่งการไป
Every time Dominic Galuska sends one of his parolees back to prison,ทุกครั้งที่ โดมินิค กาลุสก้า ส่งนักโทษทัณฑ์บนของเขา กลับเข้าคุก
All the, uh, daring escapes, and last-second bomb defusions, and-and I would hope, uh, all of the world-class stakeout mixes.ทุกครั้งที่... ปลอมเป็นคู่รัก ถอดสลักระเบิดนาทีสุดท้าย, แล้วๆ ผมก็หวังว่า
Every time a bell rings, an angel does not get its wings.ทุกครั้งที่กระดิ่งดัง ไม่ใช่ว่าลูกจะได้สิ่งที่ต้องการนะ
I remember every time a camera got pointed at me, it was like...ทุกครั้งที่กล้องหันมาที่ผม
Every time I get a night off, my babysitter falls through on me.ทุกครั้งที่กลับบ้านดึก พี่เลี้ยงแทบถล่มใส่ฉันเลยล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกครั้ง
Back to top