ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์ร้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์ร้อน*, -ทุกข์ร้อน-

ทุกข์ร้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ร้อน (v.) suffer See also: worry, be concerned, be anxious Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive,
English-Thai: Nontri Dictionary
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Troubled that I could have beenทุกข์ร้อนอะไรเลยที่ข้า
You've got no illusions that there's anything out there worth gettin' riled up about.เราต่างไม่มีภาพหลอนที่ทำให้ทุกข์ร้อน
What are you looking so miserable about?คุณจะทำท่าทุกข์ร้อน อะไรนักหนา
You didn't seem Worried about that when you Were telling me everything.ไม่เห็นคุณทุกข์ร้อนอะไรเลย ตอนที่คุณเล่าทุกอย่างให้ฉันฟัง
And no torment shall touch them."ความทุกข์ร้อนใดเล่า จะกล้ำกราย
They're practically untouched, while America suffers the greatest number of causalities per capita of any country in the world.พวกเขายังไม่ถูกสำรวจ ในทางปฏิบัติ ขณะที่ฝั่งอเมริกากับทุกข์ร้อน ตัวเลขที่่มโหฬารที่สุด ของสาเหตุนี้เฉลี่ยต่อหัว ในทุกๆ ประเทศในโลก
My family's been through enough, Dr. Flemming.ครอบครัวของผมทุกข์ร้อน กับเรื่องนี้มากพอแล้ว ดร.เฟลมมิ่ง
These are the questions people have always struggled with.นี่คือคำถามของผู้คน ที่ประสบความทุกข์ร้อน
Thanks. I think I'll suffer this one alone.ขอบใจ ฉันคิดว่า ควรทุกข์ร้อน เรื่องนี้เองตามลำพัง
I don't need his grief.ผมไม่ต้องการความทุกข์ร้อน
But he was my brother-in-law, and we couldn't stand to see the family suffer.แต่เขาเป็นพี่น้องกับเรา และเราจะไม่ยืนมองดูครอบครัวเป็นทุกข์ร้อน
Murder. ...adversity....ความทุกข์ร้อน สุพรีมที่อยู่ในอำนาจ
Looking now at both the teams, it looks like EHOME they're fairly relaxed while Scythe, you know they're eager.มองไปที่ทีมทั้งสองในตอนนี้ ดูเหมือนว่าทาง EHOME ยังดูไม่ทุกข์ร้อนอะไร ในขณะที่ทีม Scythe ดูจะร้อนรนมาก
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ)
1. DRIFTING EMOTIONS 4. THE EASYGOING MESSIAH(อันดับหนึ่ง อารมณ์ที่เลื่อนลอย สี่ พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์ร้อน
Back to top