ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกขเวทนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกขเวทนา*, -ทุกขเวทนา-

ทุกขเวทนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกขเวทนา (n.) suffering See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery Syn. ทุกข์ทรมาณ Ops. สุขสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want "better for me", I'm miserable.หนูไม่อยากได้อะไรที่ดี หนูทุกขเวทนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกขเวทนา
Back to top