ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทิศใต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทิศใต้*, -ทิศใต้-

ทิศใต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิศใต้ (n.) South Syn. ทิศทักษิณ Ops. ทิศเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
argo(อาร์'โก) n. ชื่อกลุ่มดาวขนาดใหญ่ทางทิศใต้. -Argoan adj.
south(เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้
southerly(เซา'เธอลี) adj.,adv. ทางทิศใต้, See also: southerliness n.
southern(เซา'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้
English-Thai: Nontri Dictionary
south(adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southerly(adj) ไปทางใต้,ไปทางทิศใต้,จากทิศใต้
southern(adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southward(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwards(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
south (n.) ทิศใต้ Syn. southern, southland
magnetic South (n.) ทิศใต้ของเข็มทิศ
souther (n.) ลมที่พัดจากทิศใต้
southward (adv.) ไปทางทิศใต้
southward (n.) ทางทิศใต้
southward (adj.) มาจากทางทิศใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clear. - Tier 4 South. Clear.- เงินกองทุนชั้นที่ 4 ทิศใต้ ที่ชัดเจน
Highway 18 south GTAAD W217 243.ทางหลวงสาย 18 ทิศใต้ GTAAD W217 243
North, South, East, west... pick one.ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวัน ทิศตะวันตก.. เลือกสักอย่าง
This is us here. To the south is Professor Loomis and the Geology Department.พวกเราอยู่ตรงนี้ ทิศใต้ คือ ศาสตราจารย์ลูมีส
Baker 364 responding.ทิศใต้ของถนนเมาท์ออเบิร์น
South to Rue de Belgique, stationary Place de France.ทิศใต้ไปทาง รู เดอะ เบลิกครับ ร้านเครื่องเขียน เพลซ เดอ ฟอรงซ์
A black-and-white 1974 Dodge sedan... southbound on 47.ดำและขาว-1974รถเก๋งโดดจ ทิศใต้บน47.
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก
Move them back to the south side.ย้ายพวกเขากลับไปทางด้านทิศใต้
That's about2 km south of the Olympics construction site in the old city.ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศใต้ของ ที่ตั้งการก่อสร้างโอลิมปิกในเมืองเก่า
The Germans were four kilometres from Leningrad on the south side.เยอรมันสี่กิโลเมตรจากเลนินกราดด้านทิศใต้
It was just so magical to come from the North, where it's cold... to the South, where it's warm... and see the tremendous differences from region to region... in this incredible country of ours.มันเป็นเพียงเพื่อให้วิเศษที่จะมาจากทางเหนือที่มันเย็น ... ไปทางทิศใต้ที่มันอบอุ่น ... และดูความแตกต่างอย่างมากจากภูมิภาคในพื้นที่ ...
I always sat on the last bench towards south.ฉันมักจะนั่งตรงม้านั่งตัวสุดท้ายทางทิศใต้
The passage south is being watched.เส้นทางทิศใต้ถูกจับตาอยู่
Every league you travel south, the danger will increase.เส้นทางทุกเส้นที่จะนำเจ้าไปทางทิศใต้นั้น เต็มไปด้วยภยันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ
The man you seek is in the north.ชายคนที่เธอมองหาอยู่ทางทิศใต้.
I've searched the Astronomy Tower and the Owlery.ผมค้นที่หอดูดาวกับอาคารทิศใต้แล้ว
But this area here, there's an undersea inlet at the southern tip and it runs beneath the entire length of the island.แต่... ...บริเวณนี้ มันจะมีเวิ้งน้ำอยู่ด้านล่าง อยู่ตรงปลายเกาะทางทิศใต้
250 KILOMETRES PLUS SOUTH250 กิโลเมตรทางด้าน ทิศใต้
To the radiant Southern Sun,แด่ทิศใต้ แสงอาทิตย์ของความอบอุ่น 828 02: 06: 32,380
They headed south. They're gonna dump it as soon as they can.พวกมันมุ่งหน้าลงทางทิศใต้ พวกมันจะต้องขนเพชรเท่าที่พวกมันทำได้
He's going south on Pont du Carrousel.เขากำลังไป พอน ดู คารัวเซล ทางทิศใต้
The south side of the bridge.ทางทิศใต้ของสะพานนี่ครับ
There's a southern egress with two armed guards and by the garage exit, three more.มียามติดอาวุธ 2 คนที่ทางออกทิศใต้ ตรงประตูโรงรถมีอีก 3
Waterloo Station. South entrance. Thirty minutes.สถานีวอเตอร์ลู ประตูทิศใต้ อีกครึ่งชั่วโมง มาคนเดียว
ROSS: Hi. Waterloo Station, south entrance.สถานีวอเตอร์ลู ประตูด้านทิศใต้
Sir, the subject is arriving at the south entrance of Waterloo Station.ท่านครับ เป้าหมายไปถึง /Nประตูทิศใต้ สถานีวอเตอร์ลูแล้ว
Face painting continues at 2:00 near the south fountain.แต่งหน้าจะเริ่มเวลา 2: 00น. ที่น้ำพุทางทิศใต้ .
I could have sworn the guy said south.ผมสาบานได้เลยมีคนบอกทางว่าไปทิศใต้
The Spartans come to the south.ทัพสปาร์ตันจะมุ่งลงทิศใต้
Boss, better get in here and check this out. Lower level southeast corner. Damn walkies.หัวหน้าเข้ามาในนี้ดีกว่า อยากให้มาดูนี่ อยู่ชั้นล่างตรงมุมทางด้านทิศใต้
Witness saw a woman and a teenage boy get out of the car and move off to the south.มีพยานเห็นผู้หญิงกับเด็กชายวัยรุ่น ออกมาจากรถมุ่งหน้าไปทางทิศใต้
Australem means south.australem แปลว่า ทิศใต้
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย.
Meet me at the south landing platform.มาพบข้าที่ลานจอดยานทางทิศใต้
The Jedi has been spotted in the south hall.มีการพบเห็นเจไดที่โถงทางทิศใต้
Viper, gather the southern farmers. Mantis, the north.เจ้างู ไปทางทิศใต้ ตั๊กแตน ไปทางเหนือ
Headed south, repeat, south.มุ่งหน้าไปทางทิศใต้,ขอย้ำ,ทิศใต้
Due to the fact it always leans toward the south.ซึ่งมันจะหันหน้าทางที่ทิศใต้เสมอ
Plus, we find out which way is south, we're gonna find out which way is north. ¿Comprende?รวมทั้ง ถ้าเราพบว่าทางไหนคือทิศใต้ เราจะรู้ว่าทิศไหนคือทิศเหนือ เข้าใจมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทิศใต้
Back to top