ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำทาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำทาง*, -ทำทาง-

ทำทาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำทาง (v.) break (/blaze) a trail See also: open a road (/path), hew out (/cut) a path Syn. ตัดถนน, สร้างถนน, ทำถนน
English-Thai: HOPE Dictionary
canal(คะแนล') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ช่องทาง,ทางน้ำ,คู,หลอด,ท่อ,ช่อง. vt. ทำทางน้ำผ่าน
honorariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
honourariumn. รางวัลการกระทำทางวิชาชีพ
militate(มิล'ลิเทท) vi. กระทำทางทหาร,ต่อสู้,ตอบโต้,รบ,ยืนหยัด., See also: militation n.
mine(ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด., See also: mineable adj. minable adj.
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ministerial actการกระทำทางบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shunt๑. ทำทางเลี่ยง, ทำทางลัด, เปลี่ยนทาง๒. ทางเลี่ยง, ทางลัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bridge over (phrv.) ทำทางข้าม
channel off (phrv.) ทำทางผ่าน See also: นำทางผ่าน
break through (phrv.) ทำทางผ่านเข้าไป
grade (vt.) ทำทางลาด See also: ทำถนน
gully (vt.) ทำทางให้น้ำไหล See also: ทำรางน้ำชายคา, ทำร่องน้ำ Syn. gutter
counterinsurgency (n.) การกระทำทางการทหารหรือการเมืองที่ใช้ต่อต้านการกบฏ
curbstone (n.) หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)
fight through (phrv.) ต่อสู้ผ่านหรือทำทางผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, we can take it right off to the, just a little bit to the left of that hill.เราทำทางผ่านไปริมเนินนั่นได้
We're making our way along the spine.เรากำลังทำทางของเราตามแนว กระดูกสันหลัง
Remember, I'm just a couple of blocks away.จำไว้ล่ะ, ฉันเพิ่งทำทางกั้นไปสองทาง.
I knew it. I knowed I made a good choice!ฉันรู้ว่ามัน ฉันรู้ ฉันทำทางเลือกที่ดี!
Finish the details on the Morgan house. They're pouring the footings today.ตกแต่งรายละเอียดบ้าน Morgan เสร็จแล้ว วันนี้พวกเค้ากำลังทำทางเดิน
We had 60 days to get those railroads locked up.เรามีเวลาแค่ 60 วัน ที่จะทำทางรถไฟให้เสร็จ
Fine, but it's safer over the Internet.แต่ทำทางอินเตอร์เน็ตมันปลอดภัยกว่า
The theme park would have been way better.สวนน่าจะทำทางเดินให้ดีกว่านี้
Why are you acting like this?ทำไมถึงทำท่าทำทางแบบนี้?
Come on, let's make tracks.เร็วน่า ทำทางกันดีกว่า
Any sign of sexual assault?มีร่องรอยถูกกระทำทางเพศมั้ย?
Oh, and, ladies, we have been asked by the city council to beautify the center divider on main street.โอ้สาว ๆ เราได้รับการขอร้องจากสภาของเมือง ให้ทำทางเชื่อมแยกบนถนนหลักให้สวยงามนะ
And use this for a handicapped ramp in the auditorium.แล้วใช้เงินนี่ ทำทางลาดให้หอประชุม
I like to make an entrance. It's okay.ฉันอยากทำทางเข้า มันโอเค
No signs of sexual assault on any of the victims.ไม่มีร่องรอยบ่งชี้ว่าเป็น การกระทำทางเพศในเหยื่อรายไหนเลย
I'm referring to specific sexual and physical acts involving Precious.ฉันหมายถึงกระกระทำทางเพศและร่างกาย ที่เกิดกับพรีเชียส
Or a bypass opation? Ether is the same thing.แล้วการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจล่ะ
I'm having a ramp built at the house, and I've turned the downstairs study into your bedroom.ฉันทำทางลาดที่บ้าน และทำห้องอ่านหนังสือชั้นล่างเป็นห้องนอนคุณ
I had to pick up some lumber to build that ramp for Orson.ผมต้องไปเอาไม้มาทำทางลาดให้ออร์สัน
Although there were no sexual interactions ante or postmortem, the removal of the lips is in itself a sexual act.แม้จะไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งก่อนและหลังตาย แต่การเอาปากออก เป็นการกระทำทางเพศ
Your head or my heading.หัวของเจ้า หรือ จะทำทางให้ข้า
This guy could be impotent.มันก็จริงอยู่, แต่เป็นการ ทดแทนการกระทำทางเพศ
When the act of sex isn't enough for them anymore, they may be demanding more extreme forms of release.เมื่อการกระทำทางเพศไม่เพียงพอกับพวกเขา, พวกเขาอาจจะเรียกร้องมากขึ้น ในรูปแบบของการปลดปล่อย
We have to build a ramp.ต้องทำทางรถเข็นให้เลยมั้ย
So you made the other choice then I guess.เพื่อให้คุณทำทางเลือกอื่น ๆ แล้วผมคิดว่า
Just the men installing my ramp.พวกช่างที่มาทำทางลาดให้ผมน่ะ
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง
Plus, I haven't gotten my period in two months which is really weird because I've mostly just been doing anal.บวกฉัน havent got ระยะเวลาของฉันเหมือนสองเดือน ซึ่งเป็นแปลกจริงๆ เพราะผมส่วนใหญ่เพียงแค่ได้รับการทำทางทวารหนั​​ก
He made the right choice to go with the dry-weather tyres.เขาทำทางเลือกที่เหมาะสมที่จะไปกับยางสภาพอากาศที่แห้ง
All right. I'll do it. But this one we do my way.ขวาทั้งหมด ฉันจะทำมัน แต่ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำทางของฉันนี้
With all the guys working up top, you might want to think about a side entrance for your, uh,มีคนงานทำงานอยู่ข้างบนแบบนี้ คุณน่าจะคิดเรื่องทำทางเข้าอื่นไว้สำหรับ .. เอ่อ..
And if I made that choice, if I came back, would you be here?และถ้าผมทำทางเลือกที่ ถ้าผมกลับมาคุณจะอยู่ที่นี่?
And then he made his way back to Saint Petersburg.เขาทำทางของเขากลับไปยังเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก
And this fusion emits a burst of energy that can wander inside the Sun for ten million years before making its way to the surface.และฟิวชั่นนี้ปล่อย ระเบิดของพลังงาน ที่สามารถเดินภายใน อาทิตย์สิบล้านปี ก่อนที่จะทำทางไปยังพื้นผิว
If he's paralyzed, he'd have built ramps or maybe an elevator.ถ้าเขาเป็นอัมพาต เขาจะต้องทำทางลาด หรืออาจเป็นลิฟท์
Cart was loaded with bricks for ballast.รถเข็นมีอิฐที่ทำทางรถไฟ
But my first battle, I made a choice.แต่การต่อสู้ครั้งแรกของฉันฉัน ทำทางเลือก
And he said I made the wrong choice.และเขาบอกว่าฉันทำทางเลือกที่ ผิด
I made the choice for a reformation in prosecution!ผมทำทางเลือกสำหรับ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำทาง
Back to top