ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตาม*, -ทำตาม-

ทำตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตาม (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามอย่าง, ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ทำตามอย่าง (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามแบบ, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
ทำตามแบบ (v.) imitate See also: copy, obey, follow Syn. ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ปฏิบัติตาม Ops. เลี่ยง, ละเว้น, งดเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
bespoke(บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว, Syn. custom-made
compile timeเวลาแปลโปรแกรมบางทีใช้ compilation time หมายถึงระยะเวลาที่เครื่องใช้ในการแปลโปรแกรมแต่ละโปรแกรมก่อนที่จะลงมือทำตามคำสั่งในโปรแกรมนั้นดู compile ประกอบ
comply(คัมไพล') {complied,complying,complies} vi. ทำตาม,ยินยอม, See also: complier n. ดูcomply, Syn. confirm,yield
compulsive(คัมพัล'ซิฟว) adj. ซึ่งบีบบังคับ,เป็นเชิงบังคับ,เกี่ยวกับแรงผลักดันทางใจ n. ผู้ที่กระทำตามแรงผลักดันทางใจ., See also: compulsiveness n. ดูcompulsive, Syn. compelling
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
custom-builtadj. สร้างหรือทำตามที่สั่งของลูกค้า
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to ###A. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
made-to-order(เมด'ทูออร์'เดอะ) adj. ทำตามสั่ง
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
SELF-self-assertion(n) ความดื้อดึง,การทำตามใจตนเอง,ความอวดดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obedience to order, defence ofข้อต่อสู้ว่าได้ทำตามคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act on (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act up to (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม Syn. live up to
act upon (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง Syn. act on
fashion after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
fashion on (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
fashion upon (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after, pattern after
meet (vt.) ทำตาม See also: สนอง, ยอมตาม
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
pattern after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. model after
hew to (phrv.) ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ) See also: ปฏิบัติตาม
carry into (phrv.) ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ) See also: ทำให้แผนการเป็นจริง Syn. put into
treat (vt.) ทำตามกระบวนการ
go through the proper channels (idm.) ทำตามขั้นตอน (ที่ถูกต้อง)
be under orders (idm.) ทำตามคำสั่ง
make something to order (idm.) ทำตามคำสั่ง
keep to (phrv.) ทำตามผลงานหรือแผนการ See also: ยึดติดกับ Syn. adhere to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
Just trust meแค่ไว้ใจฉัน ทำตามการนำของฉัน
Just follow your heartแค่ทำตามหัวใจของคุณ
Some of us have got a schedule to keepพวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
I was only doing my dutyฉันแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น
You have to follow my orders!นายต้องทำตามคำสั่งฉัน
I'll do whatever you orderฉันจะทำตามทุกสิ่งที่คุณสั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Must adhere to programming.ต้อง ทำตาม การตั้งโปรแกรม
Sir, you break radio silence, we're in direct contradiction to procedure.ท่านครับ ท่านต้องปิดวิทยุครับ เราต้อง ทำตาม ลำดับขั้น การยิง
All his crackpot cuckoo theories.ทำตาม ทฤษฎีหลุดโลกของเขา
I'm just following your rules, pretending like everything's normal.ทำตามกฎของคุณไง เสแสร้งว่าทุกอย่างยังปกติ
Follow them and what?ทำตามกฎหมาย และอะไร? แล้วตาย?
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง
I'd rather follow my appetites than the hallucinations of a harlot.ทำตามกิเลสข้า ยังดีกว่าเชื่อภาพหลอนของนังบ้านี่
We still haven't ruled out ISS structural blockage, and we're two minutes away from loss of signal.ทำตามขั้นตอน นี่อาจเป็นแค่
Standard procedure.ทำตามขั้นตอนน่ะ คุณทำให้เสร็จภายในคืนนี้ได้หรือเปล่า?
Grant your grandpa this one wish.ทำตามความต้องการของปู่เถอะลูก
Lester Hamilton's desire to be cryopreserved.ทำตามความประสงค์ของแฮมิลตัน ซึ่งก็คือการแช่แข็ง
Follow your gut.ทำตามความรู้สึกของคุณสิ
Taking people's orders.ทำตามคำสั่งของคนอื่น
I am ready to step outside with my hands raised above my head. I trust as a representative of the criminal justice system of the United States of America,ทำตามคำสั่งของคุณ ผมจะเอามือวางไว้บนหัว ในตัวแทนของระบบยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
My dad's orders.ทำตามคำสั่งของพ่อหนูนะ
Doing what the Jedi Council says, that's one thing, how we go about doing it, that's another.ทำตามคำสั่งของสภานั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่เราจะทำมันยังไงนี่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
Follow his orders as you would mine.ทำตามคำสั่งของเขาด้วยล่ะ
What happens?ทำตามคำสั่งคุณ ทำไม มันเกิดอะไรขึ้นเหรอ
It's all in good order.ทำตามคำสั่งทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
Following our commander's order,ทำตามคำสั่งนายพลของเรา
Do as we command and you will rule all of Barsoom.ทำตามคำสั่งเรา และเจ้าก็จะได้ครองทั้งบราซูม
Now follow orders and get in the ship.ทำตามคำสั่งแล้วขึ้นยานซะ
Took me up on my recommendation, I see?ทำตามคำแนะนำของผมใช่ไหม
You're gonna follow my lead, and enjoy the party.ทำตามฉันก็พอ แล้วสนุกกับมันซะ
Do as I say and stay still.ทำตามฉันบออกซิ อยู่เฉยๆน่า
Humor me. Go on, close your eyes.ทำตามฉันเถอะ หลับตาสิ
And I'm just the queen.ทำตามชีวิตของตัวเอง ..มันถึงจะเป็นสายเลือดของเอลวิส
Right out of the Somerville handbook.ทำตามตำราของโซเมอร์วิลล์เลย
Do what poor Alfredo taught you.ทำตามที่ อัลเฟรโด้ ที่น่าสงสารสอนเธอ.
Do as I say and we may stand a chance.ทำตามที่ข้าบอก แล้วเราจะมีโอกาสชนะ
Do as I say! Swords are no more use here.ทำตามที่ข้าพูด ดาบไม่มีประโยชน์กับที่นี่
Just do what the doctors tell you.ทำตามที่คุณหมดสั่งแล้วกัน
Always do what the doctor orders.ทำตามที่คุณหมอสั่ง... เสมอ
Just follow my lead, okay?ทำตามที่ฉันนำก็แล้วกัน
You're making me waste time, you said you made a mark, but where is it?ทำตามที่ฉันบอก ระวังพลาดโดนจวย
Unless you'll pay penalty, do as I say.ทำตามที่ฉันบอก หรือไม่นายก็จ่ายค่าเสียหายมา
Do as I say, Raymond.ทำตามที่ฉันบอก เรย์มอนด์
Do as I say, Raymond. You have no other options.ทำตามที่ฉันบอก เรย์มอนด์/Nคุณไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว
Follow my lead and you won't have a problem.ทำตามที่ฉันบอก แล้วเธอจะไม่เจอเรื่องแบบนี้อีกเลย
Play it my way and Emily stays safe. "A".ทำตามที่ฉันบอก แล้วเอมิลี่จะปลอดภัย"A".

ทำตาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตาม
Back to top