ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตน*, -ทำตน-

ทำตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำตน (v.) behave See also: conduct oneself, deport Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gallant (vt.) กระทำตนเป็นคนรักของ (ผู้หญิง) See also: ไปเป็นเพื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You need to reach deep and exercise your strength now.ทำตนให้เข้มแข็งเสีย เรามีเรื่องจะบอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตน
Back to top