ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางลาด*, -ทางลาด-

ทางลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางลาด (n.) ramp
English-Thai: HOPE Dictionary
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด
declinate(เดค'ละเนท) adj. ซึ่งเป็นทางลาด,ซึ่งเอียงลาด
declivity(ดิคลิฟ'วิที) n. ทางลาด,ทางเอียง
gradient(เกร'เดียนทฺ) n. เนินลาด,ทางลาด,ผิวหน้าลาด. adj. ลาดขึ้น,ลาดลง,เหมาะสำหรับการเดิน, Syn. incline,
ramp(แรมพฺ) n. ทางลาด,ด้านลาด,บันไดขึ้นลงเครื่องบิน,การยืนบนขาหลัง. vi. ยันบนขาหลัง,ทำให้มีด้านลาด,กระโดดหรือพุ่งด้วยความโกรธ, See also: rampingly adv., Syn. slope,incline
English-Thai: Nontri Dictionary
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด
slide(n) ทางน้ำแข็ง,รางเลื่อน,ทางลาด,แผ่นกระจก,การลื่นไถล
slope(n) เนินลาด,ทางลาด,พื้นลาด,พื้นเอียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decline (n.) ทางลาด See also: การเอียงลาด Syn. descent, declivity, downslope, slope
declivity (n.) ทางลาด See also: การเอียงลาด Syn. descent, downslope, slope
downslope (n.) ทางลาด See also: การเอียงลาด Syn. descent, declivity, slope
ramp (n.) ทางลาด Syn. slope
adit (n.) ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง
coast (n.) ทางลาดเอียง (เหมาะแก่การไหลเลื่อน)
grade (vt.) ทำทางลาด See also: ทำถนน
ramp (vt.) ทำให้เป็นทางลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Handicapped ramps are expensive, But inspiration is free.ทางลาดคนพิการ มันราคาแพง แต่แรงบันดาลใจมันฟรี
With the ramp hidden from the cameras,ทางลาดจะถูกมุมกล้องบัง
That ramp is nice and gentle.ทางลาดตรงนั้นมันดูดีกว่าเย๊อออะ
This ramp is about to get crowded.ทางลาดนี้เริ่มจะแน่นแล้ว
Van, I just don't see any on-ramp anywhere.แวน ฉันเพียงแค่ไม่เห็นใด ๆ บนทางลาดที่ใดก็ได้
Central Park's two blocks away.จากหลังคา ฉันต้องการทางลาด
Wait, wait, Ethan, I'm not saying I have a better idea, but there's a point where bold becomes stupid.162 เมตรเนี่ยนะที่นายจะโดด ทางลาดแค่ไหนจะพอ ให้คุณโดดลงมาโดยไม่ตาย คุณจะทำยังไง?
She gets passed. ?เธอผ่านไปได้ เหลือแค่ทางลาด ก็จะได้คะแนนสำคัญ
They will take this ramp to the entrance door.มันจะผ่านทางลาด เข้ามาทางประตู
I don't want to take the ramp.ฉันไม่อยากจะใช้ทางลาด
Well, the ramp is easier.แต่ว่า ทางลาดมันง่ายกว่า
Ok guys we got to hit this hard fast we got 14 left before they drive to bridgeเอาล่ะด้านนี้ออมแรงไว้ เหลืออีก 14 โล จะถึงทางลาดลงเขาแล้ว
But actually, it's made me realize that there's only One wheelchair entrance in this schoolแต่มันทำให้ผมรู้ว่า มีทางลาดอันเดียวใน ร.ร.
And it's all the way on the far end of campus. Mckinley needs ramps. No way.แถมมันยังอยู่ไกลจากอาคาร แมคคินลี่ย์ ต้องการทางลาด
And use this for a handicapped ramp in the auditorium.แล้วใช้เงินนี่ ทำทางลาดให้หอประชุม
All I know is that she walked in unannounced And she wrote me a check for three new handicapped ramps.ที่ผมรู้คือ จู่ๆเธอก็เขียนเช็ค ค่าทางลาดให้คนพิการ 3 อัน
Where they're building the wheelchair ramp!ที่เขากำลังทำ ทางลาดสำหรับรถเข็น!
I'm having a ramp built at the house, and I've turned the downstairs study into your bedroom.ฉันทำทางลาดที่บ้าน และทำห้องอ่านหนังสือชั้นล่างเป็นห้องนอนคุณ
I had to pick up some lumber to build that ramp for Orson.ผมต้องไปเอาไม้มาทำทางลาดให้ออร์สัน
Boyd's patrol route.เส้นทางลาดตระเวนของบอยด์
There are no shortcuts here.ไม่มีทางลาดยางที่นี่เลย
Because we were able to find this barge that had the ramp in the back of it, we can actually have the AMP tracks driving out, going into the water-- you get all the natural sounds--เนื่องจากเราสามารถหาเรือ ที่มีทางลาดด้านหลังได้ เราจึงสามารถให้ รถสะเทิ้นน้ำฯขับออกมาได้ ขับลงไปในน้ำ
The other end of the beach is what we call the Sledge end of the beach, which is much much sandier, much less coral, in fact.บริเวณท้ายหาด เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ทางลาดของหาด ซึ่งมีทรายอยู่เยอะมาก และมีปะการังน้อยกว่าความเป็นจริง
What I've wanted to do with Sledge's landing is to give you about three or four minutes of actual time that he experiences on that beach, knowing that the battle is going on before he landed, and will rage on for hoursสิ่งที่ผมต้องการคือ ทำให้ทางเชื่อมถึงทางลาด เพื่อให้คุณใช้เวลาสามถึง สี่นาทีเพื่อไปถึง โดยให้เห็นสภาพบนหาด
The plan's simple.แผนการง่ายนิดเดียว ถ้าพวกมันเดินทางตามเส้นทางลาดตระเวน
You just find where the hill goes down, move your feet out the way and shoot.แค่หาทางลาด กางขาออก แล้วก็จัดการ
It's a slippery slope, my friend.มันเป็นทางลาดชันที่ลื่น เพื่อนฉัน
A gray camry is parked at the top of the ramp.รถแคมบรี่สีเทา จอดอยู่เหนือทางลาด
Welcome to the slippery slope.ยินดีต้อนรับ สู่ทางลาดที่ลื่นไหล
When you play Chutes and Ladders, do you complain about all the chutes and all the ladders?เวลานายเล่นเกมทางลาดและบันได นายจะบ่น เกี่ยวกับทางลาดและบันไดรึเปล่า?
That floor is empty and unused. Take the ramp.ชั้นนั้นว่างและไม่ได้ไช้งาน ลงมาตามทางลาด
In fact, it's the steepest accessibility ramp in Lima.จริงๆแล้ว นี่คือทางลาดที่สูงที่สุดในลิม่าเลยแหละ
The unsub dragged him up the ramp.อันซับลากเขา ขึ้นมาตามทางลาด
Building a ramp.สร้างทางลาดให้รถเข็น
Just the men installing my ramp.พวกช่างที่มาทำทางลาดให้ผมน่ะ
They came by the other day when I was outside checking the ramp.พวกเขามา วันก่อนตอนผมเช็คทางลาดอยู่
Up the ramp, I get air.ขึ้นทางลาด ผมกำลังลอย
That's a blank canvas. As you hit the ramp...มันจะว่างเปล่าเวลาคุณวิ่งขึ้นทางลาด
We have Pelican Crossings that beep, and we have ramps in front of public buildings,เรามีทางข้ามถนนปุ่มกด เรามีทางลาดสำหรับรถเข็นหน้าอาคาร
The stupid janitor didn't put salt on the ramp, like he's supposed to, and my wheels don't have chains, so I slipped backwards and tipped over on the ice.คนทำความสะอาดโง่ๆนั่น ไม่ได้โรยเกลือบนทางลาด อย่างที่เขาควรทำ และรถเข็นของฉันไม่มีโซ่ ฉันเลยไถลกลับหลัง แล้วหัวคว่ำลงบนน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางลาด
Back to top