ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทั้งที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทั้งที่*, -ทั้งที่-

ทั้งที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งที่ (conj.) even if See also: in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding Syn. ทั้งๆ ที่, ในขณะที่
English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Frequencyกำหนดออก ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fit up (phrv.) ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง) See also: จัดฉากให้มีความผิด (ทั้งที่ไม่ได้ทำ) (คำสแลง) Syn. frame up
paper tiger (n.) ผู้อ่อนแอ (ทั้งที่ภายนอกดูเข้มแข็ง) See also: เสือกระดาษ
pull through (phrv.) มีชีวิตทั้งที่เจ็บป่วย See also: หวนกลับมา, ฟื้นคืน Syn. bring through, carry through
walk in (phrv.) ได้งานมาง่าย (ทั้งที่มีการแข่งขันสูง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He hired three bartenders when two would suffice.เขาจ้างบาร์เทนเดอร์ 3 คน ทั้งที่ 2 คนก็พอแล้ว
Is the Representative not doing anything?ทั้งที่ นี่ไม่ใช่เรื่องของเธอเลยนะเนี่ย
And yet I am troubled.ทั้งที่... ...กำลังทุกข์ใจ
Both at the archery competition and today.ทั้งที่การแข่งขันยิงธนูและในวันนี้
The Rugby World Cup is now less than a year away.ทั้งที่การแข่งขันรักบี้เวิร์ลคัพ.. จะมีขึ้นภายในเวลาไม่ถึงปี
Despite my virtues, my husband has rejected me.ทั้งที่ข้ายังรักษาพรหมจรรย์ แต่กลับถูกสามีปฏิเสธ
I knew in my heart that it was wrong.ทั้งที่ข้ารู้แน่แก่ใจว่า นี่เป็นความผิด
It's our engagement anniversary but Choi Young Do just ruined my mood.ทั้งที่ครบรอบวันหมั้นของเราแท้ๆ แต่ชเวยองโดทำให้ฉันอารมณ์เสีย
And you deserved so much more. Stop.ทั้งที่ควรค่ากว่านั้นเยอะ
I should have but I don't know, I just felt ashamed.ทั้งที่ควรบอกแต่... ...ไม่รู้สิ, แม่รู้สึกอับอาย และรู้สึกสิ้นคิด ช่างมันเถอะค่ะ
When they could be spending it on other things, but at least they're keeping them separate from us.ทั้งที่ควรเอาเงินไปทำอย่างอื่น แต่... อย่างน้อย พวกมันถูกกีดกั้นแยกจากพวกเรา
Regardless of the fact the last time the Light elected a new leader he turned out to be an impostor,ทั้งที่ความจริง เป็นแสงสุดท้าย คัดเลือกผู้นำใหม่ กลับกลายเป็นปลอมเป็นคนอื่น
Conrad is my sole focus right now.ทั้งที่คุณต้องการคือให้คุณพ่อพอล ดึงเอาคำสารภาพผิดจากคอนราด
I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is.ทั้งที่คุณถามคนสวมหน้ากาก ว่าเค้าคือใคร
With your head buried in the sand?ทั้งที่คุณปฏิเสธมันไม่ได้
Either you heard it wrong, or it was wrong.ทั้งที่คุณฟังมาผิด หรือว่ามันผิดจริงๆ
And without even meeting her, you picked out her favorite song.ทั้งที่คุณยังไม่เคยพบเธอ คุณเลือกเพลงโปรดของเธอถูก
And while you were well aware that I'm qualified... and desire to serve on the USS Enterprise,ทั้งที่คุณรู้ว่าฉันอยาก เป็นลูกเรือยาน ยูเอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์
You're so smart, and I'm so dumb!ทั้งที่คุณแสนจะฉลาดและฉันโง่บรม
There are absolutely no feelings.ทั้งที่จริง ๆ แล้วเขาไม่ได้คิดอะไร
They just didn't feel like keeping me.ทั้งที่จริงแล้วพวกเขาไม่อยากทำอย่างนั้น
He will hear it as an attempt to mend fences, as opposed to the withering condemnation you and I will know it to be.ทั้งที่จริงแล้วเป็นคำเสียดสีทำลายล้าง ที่มีคุณกับผมเท่านั้นที่รู้ ใช่ๆ นั่นล่ะ แผนของฉัน
But we're as wrong as we are dead.ทั้งที่จริงแล้วเรากับคนตายก็ไม่ได้ต่างกันนักหรอก
And Sergeant Popwell was an exceptional officer, truly exceptional.ทั้งที่จ่าพ๊อพเวลล์เป็นคนที่เก่งมาก
With julie in the hospital and his marriage one day old?ทั้งที่จูลี่ยังอยู่ในโรงพยาบาล และเขาเพิ่งแต่งงานได้วันเดียวเนี่ยนะ?
Miss Luce is traveling with me, and no one is to disrespect her.ทั้งที่ฉันกับคุณลูซี่ ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน อยู่ ๆเธอก็เข้ามา ถ่ายรูปกับเราหน้าตาเฉย ฉันไม่ได้เชิญชวนเธอเลย
Come on. I use it to cook, to clean, to wash.ทั้งที่ฉันก็ใส่มันทำอาหาร ทำความสะอาด ซักล้างนะ..
I didn't ask for this.ทั้งที่ฉันก็ไม่เคยต้องกาีร ฉันต้องฆ่าเพื่อนสนิทของฉัน
I thought we would be together.ทั้งที่ฉันคิดว่าเราน่ากลับมารักกันเหมือนเดิม
After all the work I've done...ทั้งที่ฉันทำไปทั้งหมด
L had so many chances to be happy so many nice guys.ทั้งที่ฉันมีโอกาสมากมาย ที่จะมีความสุข มีผู้ชายดีๆ เยอะแยะ
I got held back! Ohh! I don't even deserve this buddhist meteor wand.ทั้งที่ฉันยังล้าหลังอยู่เลย! ฉันไม่คู่ควรกับไม้กายสิทธิ์ดาวตกพระพุทธเจ้านี้ด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ดาวตกหรอก!
I stole his passport and his car keys but he escaped.ทั้งที่ฉันยึดทั้งพาสปอตและกุญแจรถแล้ว เค้ายังมีเล่ห์เหลี่ยมอีก
Saku! Oki!ทั้งที่ฉันวุ่นวายกับแกขนาดนั้น
When i could very easily help you, if you would just let me?ทั้งที่ฉันสามารถช่วยได้เพียงแค่กระดิกนิ้ว ขอเพียงแค่คุณยอมให้ฉันช่วย
Either I can look into this complaint by the sensitive young nurse, maybe bring the matter up before the board...ทั้งที่ฉันสามารถมองเข้าไปร้องเรียนน โดยพยาบาลสาวที่มีความสำคัญ อาจจะนำเรื่องขึ้น ก่อนที่คณะกรรมการ ...
I would have loved to carry you away with my fairy tales!ทั้งที่ฉันอยากพาเธอท่องไปในความฝันเหล่านั้น..
And I've got nothing to show for it, not one single thing.ทั้งที่ฉันอาจจะมาพิสูจน์ตัวเองแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
It's the fact that even though I warned you before, you didn't think for five minutes about who I am or what I do.ทั้งที่ฉันเตือนคุณแล้ว ว่าฉันเป็นใคร เลี้ยงชีพด้วยอะไร มีเวลา5นาทีให้นึก คุณก็นึกไม่ออก
I lost a bet to Wolowitz.ทั้งที่ฉันเพิ่งแพ้พนันวอลดลวิทซ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทั้งที่
Back to top