ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทัดเทียม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทัดเทียม*, -ทัดเทียม-

ทัดเทียม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัดเทียม (v.) equal See also: be equivalent to, be tantamount to Syn. เทียบเท่า, เท่ากัน, เท่า, เสมอ, สมดุล, เท่าเทียม
ทัดเทียมกัน (adv.) equally Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, เท่าเทียมกัน
ทัดเทียมกัน (v.) balance See also: equal Syn. เท่ากัน, เสมอกัน
ทัดเทียมกับ (conj.) equal to See also: fit to, suitable to Syn. เท่ากับ
English-Thai: HOPE Dictionary
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rival (n.) ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน See also: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้
rival (vt.) มีความสามารถทัดเทียมกัน Syn. equal, match
unequaled (adj.) ซึ่งไม่มีสิ่งใดหรือผู้ใดทัดเทียม See also: ซึ่งไม่มีคู่แข่ง, ซึ่งเหนือชั้นกว่า Syn. peerless, unrivaled, incomparable Ops. comparable
unequals (n.) คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน See also: คน (ในการแข่งขันใดๆ) ที่ไม่เสมอภาค เช่น ด้านพละกำลัง ความสามารถ ฯลฯ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร
By fighting I prove that I'm stronger than otherฉันจะสู้ต่อไป จนกว่าฉันจะเป็นหนึ่งไม่มีใครมาทัดเทียมได้
That might level the playing field a bit.นั่นน่าจะช่วยให้การรบทัดเทียมกัน
The ability to recognize his match in others and not be threatened by it.การรู้จักคู่แข่งที่ทัดเทียม แต่ไม่เคยหวาดหวั่นไปกับมัน
That women can be the match of men?ว่าสตรีจะทัดเทียมกับบุรุษได้?
So we accept them as equal.ดังนั้น เราจึงยอมรับพวกเขา อย่างทัดเทียมกัน
What Lex saw in me was an equal,สิ่งที่เล็กซ์เห็นในตัวฉัน ก็คือ ความทัดเทียมกัน
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก
Yahtzee is the most egalitarian game in the world.แย๊ตซี่เป็นเกมที่ทัดเทียมที่สุดในโลก
Her naked skin a canvas to rival Van Gogh's.ผิวหนังของเธอจะเป็นผืนผ้าใบ ทัดเทียมกับของแวนโก๊ะ
To balance the terms of the next engagement,เพื่อการปะทะกันครั้งหน้าจะได้ทัดเทียมกัน
Equal. Equal to whites.ไม่ต่างกันหรอก มันทัดเทียมกันกับคนผิวขาว
Soon your powers will rival that of the great sith Lordไม่นานนักอำนาจของเจ้าจะทัดเทียมกับซิทลอร์ดคนหนึ่ง
Together with the backing of big enterprises, we are now of a standard which no other schools can compare.พร้อมกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กร ตอนนี้มาตรฐานของเราที่ไม่มีใครสามารถทัดเทียมได้..
Oh! I just had a terrible nightmare that Jeff was a pompous ass.ที่พยายามดึงผมลงมาให้ทัดเทียมคนอื่น ฉันเพิ่งฝันร้ายว่าเจฟเป็นคนขี้โอ่สุดๆ
We are brothers but not equal.เราเป็นพี่น้องกัน แต่ไม่ทัดเทียมกัน
You say we're not equal.ท่านบอกว่า เราไม่ทัดเทียมกัน
One whose abilities rival your own.จากคนที่ความสามารถทัดเทียมกับเธอ
No. His even creepier biker pal.ไม่ พวกเขาทัดเทียมกับนักขี่จักรยาน
And of all the Tharks, you're the only one worthy of him.ในบรรดาทาร์คทั้งผอง เจ้าคือหนึ่งเดียวที่มีค่าทัดเทียมเค้า
The only ones left will be those who are right with the gods.ผู้ที่รอด มีแต่ผู้ทัดเทียมเทพเจ้าเท่านั้น
Well, then we need to try something equally powerful.งั้นเราต้องลองใช้อะไรที่มีพลังทัดเทียม
He's rivaled only by governments and terrorist organizations.เขามีความสามารถทัดเทียมกับรัฐบาล และองค์กรก่อการร้าย
You just need to find a woman who is pathetic... like you.เจ้าต้องหาสตรีที่น่าสมเพช ทัดเทียมเจ้า
Every time my sister prevailed... my father would replace a piece of me with machinery... claiming he wanted me to be her equal.ทุกครั้งที่นางชนะประลอง พ่อจะเปลี่ยนร่างข้าส่วนหนึ่งเป็นจักรกล อ้างว่าเพื่อให้ข้าทัดเทียมนาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทัดเทียม
Back to top