ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทักท้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทักท้วง*, -ทักท้วง-

ทักท้วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทักท้วง (v.) protest See also: protest, remonstrate with, advise against, object to, oppose, admonish Syn. ทัดทาน, คัดค้าน, ท้วง, ต้านไว้, แย้ง, ท้วงติง Ops. เห็นด้วย, สนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
spell checkerโปรแกรมตรวจตัวสะกดหมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ช่วยในการตรวจสอบตัวสะกดการันต์ของข้อความที่พิมพ์ โดยเทียบกับพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) มักใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลคำ (word processing) ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากนอกจากจะทักท้วงถ้าพบตัวที่สะกดผิดแล้ว ยังแสดงคำที่สะกดถูกให้ด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna assume pleading the fifth is not ideal at these hearings.ฉันกำลังสมมุติว่า ถ้าเกิดมีใครมาแก้ต่าง ทักท้วง ซึ่งไม่เป็นผลดีกับการพิจารณาคดี...
And in my experience, the judgement of both Major Lennox and his team, has always been above reproach.และดูจากผลงาน ผมต้องขอยกให้การตัดสินใจ ของผู้พัน เลนนิกซ์และลูกทีม อยู่เหนือการทักท้วงใดๆ
No one is above reproach.ไม่มีใคร เหนือการทักท้วง
But do not question and do not speak in any way.อย่าทักท้วงอย่าใส่ใจ
Without question? No. I'd ask how much.โดยไม่ทักท้วงเลยรึ ไม่
I can't swear never to speak against her.แต่ข้าไม่สาบาน ว่าจะไม่ทักท้วง
You could have freed me yesterday or tomorrow, but you came to me now before this boy is put to the knife because you knew I'd counsel restraint.ท่านจะปล่อยข้าเมื่อวาน หรือพรุ่งนี้ก็ได้ แต่ท่านมาหาข้า ก่อนเด็กคนนั้นจะถูกสังหาร เพราะท่านรู้ ว่าข้าจะทักท้วง
Rear position stands absent threat.- ตำแหน่งด้านหลังไม่มีใครทักท้วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทักท้วง
Back to top