ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทระหึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทระหึง*, -ทระหึง-

ทระหึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทระหึง (adv.) boisterously See also: loudly, noisy, screechingly Syn. เอ็ดอึง, อึงมี่, อึงอล Ops. เงียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทระหึง
Back to top