ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วยน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วยน้ำ*, -ถ้วยน้ำ-

ถ้วยน้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup Syn. แก้วน้ำ
ถ้วยน้ำ (n.) glass See also: tumbler, cup
English-Thai: HOPE Dictionary
teacup(ที'คัพ) n. ถ้วยน้ำชา,หนึ่งถ้วยชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
china cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. porcelain cup
porcelain cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. china cup
teacup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. china cup, porcelain cup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Waiter, there's a bug in my snot.บริกรคะ มีแมลงอยู่ในถ้วยน้ำมูกค่ะ
No, the Grail has never been a cup.ไม่โฮลี่ เกรลไม่เคยเป็นถ้วยน้ำ
He's not exactly my cup of tea, but he makes my mother happy, and...เค้าไม่ใช่ถ้วยน้ำชาของฉันหรอ แต่เค้าทำให้แม่มีความสุข และ... ..
No more of silent riddles! And no more of tea cups!เรื่องการรู้แจ้งด้วยตัวเอง เรื่องถ้วยน้ำชา
Well, at least you know who you're borrowing that cup of sugar from.งั้น อย่างน้อยคุณก็รู้ ว่าคนที่คุณยืมถ้วยน้ำตาลนั่นมาจากใคร
Old Nan said they turn your skull into a cup and make you drink your own blood from it.ยายแนนบอกว่า พวกมันเอากะโหลกไปทำถ้วยน้ำ เอามาบังคับเจ้าดื่มเลือดตัวเอง
And this is my cat Simba with his usual bowl of soda pop.และนี่คือแมวของฉัน ซิมบ้า และถ้วยน้ำอัดลมสุดโปรดของเขา
Two ounces of hardtack a day per man... and half a cup of water.สองออนซ์สินะวันต่อชายคน หนึ่ง ครึ่งถ้วยน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วยน้ำ
Back to top