ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้วยตวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้วยตวง*, -ถ้วยตวง-

ถ้วยตวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้วยตวง (n.) measuring cup
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cup (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cupful
cupful (n.) ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร) Syn. cup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You had all these in your room, and you still watched me eat pot roast out of a measuring cup last night?ลูกมีของนี้ในห้องหรอ และยังดูพ่อกินพ็อตโรสต์ จากถ้วยตวงเมื่อคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้วยตวง
Back to top