ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่อง*, -ถ่อง-

ถอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอง (v.) drink Syn. ดื่ม
ถอง (v.) nudge See also: elbow
English-Thai: HOPE Dictionary
nudge(นัดจฺ) v. (การ) ถอง,ดุน,ดัน,เอาศอกดุน., See also: nudger n., Syn. elbow
English-Thai: Nontri Dictionary
nudge(vt) ดัน,ถอง,สะกิด,ดุน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nudge (vt.) ถอง See also: ดันหรือผลักด้วยข้อศอก Syn. bump, poke, tap
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please step back, ma'am.ถองหลังมาครับ, คุณผู้หญิง.
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา
I mean, I totally respect that.หมายถึง ชันเขาใจถองแทเลย
In fact, when he gets out of that car, I'm gonna slap him in the face.ที่จริงนะ ถ้ามันออกมาจากรถได้เมื่อไหร่.. ผมจะถองหน้ามัน!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่อง
Back to top