ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูลู่ถูกัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูลู่ถูกัง*, -ถูลู่ถูกัง-

ถูลู่ถูกัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูลู่ถูกัง (adv.) ruthlessly See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously Syn. ถูไถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูลู่ถูกัง
Back to top