ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือเราถือเขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือเราถือเขา*, -ถือเราถือเขา-

ถือเราถือเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือเราถือเขา (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, แบ่งพรรคแบ่งพวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือเราถือเขา
Back to top