ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือพวกถือพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือพวกถือพ้อง*, -ถือพวกถือพ้อง-

ถือพวกถือพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือพวกถือพ้อง (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือพวกถือพ้อง
Back to top