ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือพรรคถือพวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือพรรคถือพวก*, -ถือพรรคถือพวก-

ถือพรรคถือพวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือพรรคถือพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
English-Thai: Nontri Dictionary
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
partisan (adj.) ซึ่งถือพรรคถือพวก See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง Syn. biased, one-sided

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือพรรคถือพวก
Back to top