ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแม้*, -ถึงแม้-

ถึงแม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแม้ (conj.) though See also: although Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า
ถึงแม้ (conj.) even if Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้
ถึงแม้ว่า (conj.) even though See also: even if, though, in spite of, despite Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้
English-Thai: HOPE Dictionary
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
maugre(มอ'เกอะ) adj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า.
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,
English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
mordantมอร์แดนต์, สารเคมีที่ช่วยให้สีติดกับสิ่งที่ย้อมในการย้อมสี เช่น การย้อมผ้าด้วยสีย้อมผ้าบางชนิดต้องใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ ถ้าใข้มอร์แดนต์ต่างชนิดกันถึงแม้จะเป็นเส้นใยและสีย้อมชนิดเดียวกันก็จะให้สีต่างกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Paginationจำนวนหน้าลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
albeit (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า Syn. although, even though
although (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
even though (adv.) ถึงแม้ว่า See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า Syn. although, though
though (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า Syn. although, even though
while (conj.) ถึงแม้ว่า See also: แม้ว่า, ทั้งๆที่ Syn. although, even though, though
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Even though it's nothing to be proud of, I've never cried in front of anyone beforeถึงแม้ฉันจะไม่มีอะไรให้ภาคภูมิใจ ฉันก็ไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to tell his widow that even though Miles changed his own fate, he didn't change ours.ฉันต้องบอกกับภรรยาม่ายของเขาว่า ถึงแม้ ไมลส์ ได้เปลี่ยนชะตาเขาเอง แต่ไม่ได้เปลี่ยนชะตาเรา
Polls show the measure gaining support in recent months although nearly 20 percent of the country remains undecided.โพลได้แสดงผู้สนับสนุนในเดือนล่าสุด ถึงแม้ 20 เปอร์เซ็นของคนในประเทศยังลังเลอยู่ โอ้ พระเจ้าช่วย! โอ้ พระเจ้า!
I love her despite all of her crazy, and I think that you'd be lucky to marry her... one day.ฉันรักเธอ ถึงแม้ เธอจะบ้าบอ และฉันคิดว่านายคงจะโชคคดี ที่ได้แต่งงานกับเธอ ในวันนึง
And then humans, even if they love you, or-ไหนจะพวกมนุษย์, ถึงแม้ ถ้าพวกนั้นรักเธอ, หรือ--
Yes. He wasn't, though, was he?ใช่ เขาไม่ได้เป็น ถึงแม้ ว่าเขาจะเป็นหรือไม่
And even if they did, even if you managed to kill him--และถึงยอม ถึงแม้ เจ้าจะฆ่าเขาได้...
You know, E.T. became friends with humans, but he still had to go home.ถึงแม้ E.Tจะมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์อยู่ได้สักพัก แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ก็จบลงด้วยการที่เขาต้องจากไป
Although, a restraining order is a new low that I didn't think that you would reach quite this soon.ถึงแม้ การควบคุมคำสั่งเป็น เรื่องใหม่ที่ต่ำแต่ฉันไม่คิดงั้น งั้นนายจะต้องทำแบบเงียบๆ
Naturally, her family was completely against it.ถึงแม้ ครอบครัวของเธอ จะกีดกัน
Even if I have to catch two tigers?ถึงแม้ จะต้องไปล่าเสือถึง 2 ตัว?
Although, I guess, if I get married...ถึงแม้ ฉันคาดเดา ว่าถ้าฉันแต่งงาน...
Although personally I think if a man beats you and fucks half the women he sees and no one will help you, axing him isn't the least understandable thing you can do.ถึงแม้ ฉันจะคิดว่า ถ้าไอ้เลวนั่นมันซ้อมคุณ แล้วก็นอนกับผู้หญิงเกือบทุกคนที่มันเจอ \ แล้วไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้ สับมันซะ ก็ฟังดูไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หรอกนะ
And though I completely loathe you, you'd make a great trophy husband.ถึงแม้ ฉันจะเกลียดนาย นายจะเป็น ถ้วยรางวัลสามีที่ยิ่งใหญ่
Yet these goals, at times, may appear difficult.ถึงแม้ ณ ขณะนี้ มันอาจจะดูเหมือนยากลำบาก
Although it never startedถึงแม้ มันจะยังไม่เคยเริ่มต้น
Even if it has something to do with Takeshi's death?ถึงแม้ มันจะเกี่ยวกับการตายของทากาชิหรือ?
But, you know, it's all better now.ถึงแม้ มันจะไม่เวิร์กสำหรับฉันและเขา
Although, let's be honest, we both know it wouldn't be you.ถึงแม้ อันที่จริงเราต่างก็รู้ว่านั่นต้องไม่ใช่เธอแน่
Even if we cut the lights, they'll just come back on againถึงแม้ เราจะตัดไฟได้ มันก็จะมีสำรอง
Dear mum, you've been dead for sixteen days and today we had turnip soup for the fourth...ถึงแม่ แม่จากไปแล้ว 6 วัน พวกเรากินแต่ซุปหัวผักกาดมา 4 วันแล้ว
Even then... can you help me find someone?ถึงแม้.. คุณช่วยหาใครสักคนได้ไหม
Though you can't read Bella's thoughts.ถึงแม้... จะเว้นเบลล่าก็เถอะ
Although... some say that beauty most desired is the beauty concealed.ถึงแม้... บางคนจะบอกว่าความงาม ที่น่าปรารถนาที่สุด คือความงามที่ ซ่อนเร้น
Dear Max, I am sorry to say that I have secretly found out that Mr. Blume is having an affair with Miss Cross.ถึงแม็กซ์ เสียใจที่ต้องบอกว่า ฉันบังเอิญรู้ว่าคุณบลูมมีความสัมพันธ์ กับคุณครอส
Even if that box happens to be where you're living.ถึงแม้กล่องนั่นคือชีวิตของคุณ
Even though Gloria chose to leave the community, her loss will be felt.ถึงแม้กลอเรียจะออกจาชุมชนของเราไปแล้ว แต่เรายังระลึกถึงเธอเสมอ
Although my research is going wellถึงแม้การค้นคว้าของผมไปได้สวย
Although eating them would be quite a waste, since you could plant them, and overnight, have a giant beanstalk, which would provide enough roughage for a small city.ถึงแม้กินเข้าไปแล้ว จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าเธอปลูกถั่วนั่น พอข้ามคืน มันก็จะกลายเป็นต้นถั่วยักษ์
Even if I did I didn't understandถึงแม้ก็เหอะ ฉันไม่เข้าใจ
We're looking into it now, but judging from the way they've operated up to now, it's got to be a phone registered to a fake ID.ถึงแม้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่เมื่อทำการวิเคราะห์ตามรูปแบบครั้งก่อนๆ นี่ต้องเป็นการลักลอบใช้เบอร์โทร
The product's gone, though.ถึงแม้ของ จะหายไปแล้ว
Even with all that gear on your shoulder, you won't last a night.ถึงแม้ของที่นายแบกอยู่ตอนนี้จะมากเท่าไหร่ นายรอดไม่ถึงคืนหรอก
That means stuff you don't want, stuff you don't even need.ถึงแม้ของนั่นคุณจะไม่ต้องการ หรือไม่อยากได้เลย
The rules may not turn off, but your inhibitions can!ถึงแม้ข้างนอกจะมืดแล้ว แต่กฎก็ยังเป็นกฎ
I just couldn't bear watching him. He wouldn't even talk.ถึงแม้ข้างในของเค้าจะทุกข์แค่ไหน แต่เค้าก็ยังพยายามที่จะทำตัวเหมือนไม่เป็นอะไร
Even if I had to die, I'll never do such a thing.ถึงแม้ข้าจะต้องตาย, ข้าก็จะไม่มีทางทำเช่นนั้น
Although I still cannot erase Miss So Seo-No from my heart,ถึงแม้ข้าจะยังไม่สามารถลบภาพแม่นางโซซอโนออกไปจากใจข้าได้
Although I am the chief of the town, how could I know about everyone, how they have been, or where they came from?ถึงแม้ข้าจะเป็นผู้นำของเมืองนี้ ข้าจะไปรู้จักหรือ รู้เรื่องเกี่ยวกับทุกคน หรือว่า รู้ว่าเขามากจากไหน ได้อย่างไรกัน
Although I have been guilty of and youถึงแม้ข้าจะแย่งความรักของเจ้า
Even in the turning away of it.ถึงแม้ข้าจะไม่ต้องการมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแม้
Back to top