ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถึงแก่อนิจกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถึงแก่อนิจกรรม*, -ถึงแก่อนิจกรรม-

ถึงแก่อนิจกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงแก่อนิจกรรม (v.) pass away See also: die, dead, perish Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, ถึงมรณภาพ, มรณภาพ Ops. เกิด, ประสูติ, กำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Secretary is dead.ท่านรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถึงแก่อนิจกรรม
Back to top