ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถิ่นฐานบ้านช่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถิ่นฐานบ้านช่อง*, -ถิ่นฐานบ้านช่อง-

ถิ่นฐานบ้านช่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถิ่นฐานบ้านช่อง (n.) homeland See also: hometown, native village, birthplace Syn. รกราก, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And tear your curtains down# Then a row of homes start building # # จากนั้นถิ่นฐานบ้านช่อง จะเริ่มก่อร่างสร้างขึ้น #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถิ่นฐานบ้านช่อง
Back to top