ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนิมสร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนิมสร้อย*, -ถนิมสร้อย-

ถนิมสร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนิมสร้อย (adj.) squeamish See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนิมสร้อย
Back to top