ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถดถอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถดถอย*, -ถดถอย-

ถดถอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถดถอย (v.) deteriorate See also: become worse, degrade Syn. ลดลง, ลดน้อย
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
degressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู regressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attrition (n.) การถดถอย See also: ความอ่อนแอลง
hold back (phrv.) ทำให้ถดถอย See also: ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า Syn. keep back
retrogradation (n.) การถดถอย See also: การถอยหลัง Syn. decay
retrogradely (adv.) อย่างถดถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Algernon's regression doesn't prove it will happen to Charly.แอลจะโนน ถดถอย ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับ ชาลี
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด
So that means that they can maintain employment in periods of recession which increases demand which helps you get out of recession.หมายความว่ามันสามารถรักษาการจ้างงานเอาไว้ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะช่วยเพิ่มอุปสงค์
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร
Our sample was degraded in the initial study.บางตัวอย่างของการทดลอง เกิดการถดถอยจากครั้งแรกที่วิจัย
And black days, when their power and life force are vulnerable.และก็มีวันสีดำ ซึ่งพลังอำนาจ และพลังชีวิตถดถอยเปราะบาง
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง
Government sources seem to be optimistic about the turnaround and say that it is to alleviate economic blockades while rumors state that it is because his ability to produce biological weapons has been removed.ทางรัฐบาลหวังว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป้นไปได้ด้วยดี และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจถดถอย มีข่าวลือว่าที่จริงแล้วเป็นเพราะ
When did my beauty start to fade?เมื่อไหร่กันนะ ที่ความงามของเราถดถอย ?
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ
That's why we have janitors.- บอกภารโรงสิ - เราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย
"Subject continues to retreat emotionally.สภาวะอารมณ์ถดถอยต่อเนื่อง
Joshua's return probably derailed Owen's mental stability.การกลับมาของโจชัวคงทำให้ ความมั่นคงทางจิตใจของโอเว่นถดถอย
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ
Even while my skill is slipping, they want me in China. I'm shooting an MV in Thailand and I'm reaching Japan! You think that's easy?ความสามารถฉันอาจจะถดถอยบ้างอะนะ แต่นายคิดว่ามันง่ายนักเหรอที่ไปดังกระฉ่อนที่ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน แล้วก็เมืองไทย
So, she was like, "The solar system's sun does not revolve around the Earth."ตอนนี้ถดถอยมาก และ และ และผมต้องการเงินสด ดังนั้น,เธอเป็นเช่น"ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะไม่หมุนรอบโลก."
Feudalism has kept China back for far too long.ระบอบศักดินาทำให้จีนถดถอย มาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว
'Cause, you know, the last six senior class presidents, they've all been guys, and look where that's got us- you know, teetering on a double-dip recession.ประธานนักเรียนหกคนล่าสุดของโรงเรียนเรา พวกเขาเป็นผู้ชายทั้งหมด และ ทำให้พวกเรา นายก็รู้ ตกมาอยู่ในภาวะถดถอย
Look, eventually, you hit a point of diminishing returns on the sexiness.ในท้ายที่สุด เธอก็ได้มาถึงจุดผลตอบแทนถดถอย ของความเซ็กซี่
Yes? How about you?ช่วงนี้ บริษัทใหญ่ๆของประเทศเรา อยู่ใต้ภาวะกดดันและถดถอย ไม่ใช่เหรอ
The severity of this recession will cause more pain before it ends.ความรุนแรงของภาวะถดถอยนี้ จะทำให้เจ็บตัวยิ่งกว่าเก่า
She is the reason your powers wane.นางคือเหตุผลที่พลังของท่านถดถอยลง
Recession prices. They told me to tell you that too.ราคาที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย พวกเขาบอกผมจะบอกคุณว่าเกินไป
Then the recession hit and we all get axed, so I take a job at this little startup.แล้วเศรษฐกิจก็ถดถอยจนต้องถูกไล่ออก ผมเลยรับงานในบริษัืทเล็กๆที่เพิ่งตั้ง
Double-dip recession, man. It happens.มันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นมา
Personality matrix suggests a 78.3% chance of... regression to old behavior patterns, grand theft auto...เมทริกซ์บุคลิกภาพ ชี้ให้เห็นโอกาส 78.3% of ... ถดถอยไปสู่​​พฤติกรรมที่เก่า รูปแบบการขโมยอัตโนมัติแกรนด์ ...
It's a recession, okay?มันเป็นภาวะถดถอยโอเค?
Well, it's only a recession for some people.ดี ก็เพียงภาวะถดถอย สำหรับคนบางคน
To be put into action against the recession if and when they're needed.ซึ่งสามารถนำมาใช้แก้ไขเศรษฐกิจถดถอยได้ เมื่อหรือถ้าจำเป็น
War of Attrition. Rosie Takes a Bow."สงครามแห่งความถดถอย โรซี่เหนี่ยวธนู"
"and shrunk involuntarily from the dayและถดถอยไม่อาสาทำหน้าที่ของมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถดถอย
Back to top