ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อนรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อนรับ*, -ต้อนรับ-

ต้อนรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อนรับ (v.) welcome See also: receive, greet, entertain Syn. รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
ต้อนรับขับสู้ (v.) receive cordially See also: welcome heartily, entertain warmly Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก Ops. ขับไล่, ไล่
ต้อนรับแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. รับรองแขก
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guest(เกสทฺ) n. แขก,ลูกค้า,ผู้มาพักอาศัย vt. ต้อนรับแขก. vi. เป็นแขก, Syn. caller,visitor
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
inhospitable(อินฮอส'พิทะเบิล) adj. ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต,ไม่อารี,ไม่เอื้ออำนวย,ไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย., See also: inhospitableness n. inhospitably adv.
inhospitality(อินฮอสพิแทล'ลิที) n. การขาดไมตรีจิต,การไม่ต้อนรับ
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก,การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น,การโห่ร้องต้อนรับ
receive(รีซีฟว') vt. รับ,ได้มาซึ่ง,รับ,ต้อนรับ,ประสบ,ประสบการณ์,รับภาระ,รับเข้ามา,รับน้ำหนัก,ต้านไว้,รับฟัง,รับพิจารณา,ยอมรับความจริง,ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ,ยอมรับ,ต้อนรับ, Syn. hold,contain ###A. reject,tell avoid
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
receptionist(รีเซพ'เชินนิสทฺ) n. พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
recipience(รีซิพ'เพียนซฺ) n. การรับ,การต้อนรับ, See also: recipient ผู้รับ, Syn. recipiency
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
salutatory(ซะลู'ทะทอรี) adj. เกี่ยวกับ salutation (ดู) n. การกล่าวคำต้อนรับ,การปราศรัยที่เป็นการต้อนรับ., See also: salutatorily adv., Syn. oration
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
see(ซี) vt.,vi. เห็น,มอง,ดู,นึกดู,ตรวจดู,ดูแล,หา,สังเกต,พบ,ผ่าน,เยี่ยม,ชม,ค้นพบ,ไปส่ง,ทราบ,ได้ทราบ,เข้าใจ,ชอบใจ,เห็นด้วย,ต้อนรับ,นัดพบ,ให้ความช่วยเหลือ,ดูแล,วางเดิมพัน,สอบถาม,พิจารณา,นึก,สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean,incline,verge
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
treat(ทรีท) vt.,vi.,n. (การ) กระทำกับ,ปฎิบัติกับ,รักษา,เยียวยา,จัดการ,พิจารณา,ใส่กับ,เลี้ยง,ต้อนรับ,จัดหาอาหารให้. vi. จัดการ,เลี้ยง,เจรจา., See also: treatable adj. treater n. treatment n., Syn. behave,medicate,entertainment
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง
ush(อัช) vi. ,slang. เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับ,ทำหน้าที่ต้อนรับ
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid
English-Thai: Nontri Dictionary
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
inaugural(adj) เกี่ยวกับพิธีต้อนรับ,เกี่ยวกับการเปิดทำการ,เกี่ยวกับการสถาปนา
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ,ทำพิธีเปิด,เปิดฉาก,เปิดทำการ
inauguration(n) การทำพิธีต้อนรับ,การเข้ารับตำแหน่ง,การเปิดงาน,การเปิดทำการ
inhospitable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่ต้อนรับ,ไม่มีไมตรีจิต
inhospitality(n) ความไม่ผาสุก,การไม่ต้อนรับ,ความไม่ยินดี,ความไม่มีไมตรีจิต
ovation(n) การปรบมือต้อนรับ,การโห่ร้องยินดี
receive(vt) ต้อนรับ,ได้รับ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
receptionist(n) พนักงานต้อนรับ
recipient(n) ผู้ต้อนรับ
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
usher(n) ผู้นำเข้าประจำที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,กองหน้า,คนส่งสาร
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrival Ceremonyพิธีการต้อนรับ
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accept (vt.) ต้อนรับ See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
meet (vt.) ต้อนรับ Syn. greet, welcome
receive (vt.) ต้อนรับ See also: ให้การต้อนรับ Syn. greet, welcome
welcome (vt.) ต้อนรับ See also: รับรอง Syn. greet, receive, salute
receive back (phrv.) ต้อนรับกลับ
welcome back (phrv.) ต้อนรับกลับ See also: ยินดีต้อนรับกลับ
welcome with (phrv.) ต้อนรับด้วย
see in (phrv.) ต้อนรับปีใหม่ Syn. ring in
show in (phrv.) ต้อนรับปีใหม่ Syn. ring in
welcome to (phrv.) ต้อนรับสู่ See also: ยินดีต้อนรับมาสู่
be all over (phrv.) ต้อนรับอย่างอบอุ่น
welcome in (phrv.) ต้อนรับเข้ามา
take in (phrv.) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน See also: รับไปดูแล Syn. take into
take into (phrv.) ต้อนรับเข้ามาในบ้าน See also: รับไปดูแล
entertain (vi.) ต้อนรับแขก See also: ต้อนรับ Syn. host
ahoy (int.) คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ
attendant (n.) ผู้ต้อนรับ
hospitality (n.) การให้การต้อนรับด้วยความยินดี See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก Syn. cordiality, friendliness, welcome
hostess (n.) ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก
inhospitable (adj.) ซึ่งไม่ต้อนรับ See also: ซึ่งไม่เป็นมิตร Syn. unkind, unfriendly, hostile, unsociable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
I am pleased to welcome two new teachersฉันยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูคนใหม่สองท่าน
You are not welcome hereที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
We're welcoming him with open armsเราจะต้อนรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ
You're welcome to come here anytimeที่นี่ยินดีต้อนรับเธอทุกเมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And thrice... welcome...และสาม ... ... ต้อนรับ ...
Yeah. You goddamn welcome. Shit.ใช่ คุณ goddamn ต้อนรับ อึ
So, give it up for Ms. Pillsbury. (sparse applause)ต้อนรับ คุณพิลส์เบอรี่ หน่อย
Welcome home, Dr. Suresh.ต้อนรับกลับบ้าน ดร. ซูเรส์ช
Welcome home, Peter.ต้อนรับกลับบ้าน ปีเตอร์
Welcome home, Jack.ต้อนรับกลับบ้าน แจ๊ค
Welcome Home, Mija. How Was Your Trip?ต้อนรับกลับบ้านลูก เที่ยวเป็นไงบ้าง?
Well, welcome back. All this for two weeks?ต้อนรับกลับมา ทั้งหมดนี่สำหรับสองอาทิตย์เหรอ
Welcome back, upper east siders.ต้อนรับกลับมาจ้ะ ชาว upper east ทั้งหลาย
Welcome back, you clown.ต้อนรับกลับมานะคนโง่
Welcome back to the land of the conscious.ต้อนรับกลับสู่ การกลับมามีสติอีกครั้ง
What a greeting.ต้อนรับกันน่าชื่นใจจัง
You could... be a greeter at Abercrombie.ต้อนรับของเสื้อแบรนด์ Abercrombie/Nหรือพนักงานต้อนรับ
She welcomed you with open arms, didn't she?ต้อนรับขับสู้คุณอย่างดี ใช่มั้ย
To welcome you back?ต้อนรับคุณกลับมาเหรอ
Did a young man pass through here?ต้อนรับชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านที่นี่?
Goodness, that's quite a welcome. Do these people know him?ต้อนรับดีจัง ชาวบ้านรู้จักเขาเหรอ
Bear welcome in your eyes, your hands, your tongue...ต้อนรับที่ดวงตาของคุณ มือของเธอ ลิ้นของเธอ
Everyone is welcome. Come on down.ต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามา
You know how it is. Nobody's forcing him to show up.ต้อนรับน้องใหม่ทั้งที ไม่มีใครบังคับเขาให้มานะ
Welcome home, King Mudbeard!ต้อนรับนิวัตินคร ราชาเคราโคลน
Check them in, and let's make sure they don't crowd up the common areas.ต้อนรับพวกเขา เเล้วก็ทำให้ชัวร์ ว่าพวกเค้าจะไม่คลานขึ้นมาบนพื้นที่ส่วนรวม
T erri and Jay, everyone.ต้อนรับพวกเขาด้วย เทอร์รี่และเจย์ครับ
Southern hospitality at its finest.ต้อนรับภาคใต้ที่ดีที่สุด
Did Rapunzel and I ever get married?ต้อนรับราพันเซลและฉัน เคยแต่งงาน?
Welcome to isle 17, Doctor. Every archive has one.ต้อนรับสู่ ไอเซิ้ล 17 คุณหมอ ทุกๆคนมีสิ่งของ
Welcome To The New "Mode" Magazine.ต้อนรับสู่"โหมด"แม็กกาซีน
Welcome to New Orleans.ต้อนรับสู่นิวออร์ลีนส์
Welcome to New Orleans, Captain. I'm Lieutenant Decoudreau.ต้อนรับสู่นิวออร์ลีนส์ ผู้กอง ผมร้อยตรีเดอดูดริว
It happens. Welcome to the human race.ต้อนรับสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์
Welcome to the phantom zone, bad guy!ต้อนรับสู่แดนสนธยา คนร้าย
Show him the love!ต้อนรับหน่อย ขอเสียงให้เดอะฮู้ด
Welcome To The New "Mode" Magazine.ต้อนรับเข้าสู่"โหมด"แม็กกาซีน
Welcome To Our New Home.ต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่
Welcome To The Big Apple.ต้อนรับเข้าสู่เมืองแอปเปิ้ลยักษ์
Make her welcome. Tell her I will see her right away.ต้อนรับเธอ บอกเธอว่าข้าจะไปพบเดี่๋ยวนี้
Please do your best to make her feel welcome.ต้อนรับเพื่อนใหม่ดีๆล่ะ
Welcome your new fellow-students. Treat them with courtesy.ต้อนรับเพื่อนใหม่พวกเธอด้วย รักษามารยาทด้วยล่ะ
Thanks for the welcome.ต้อนรับแขกแบบไหนกันเนี่ย
A most grand reception, King Regis.ต้อนรับได้ตระการตายิ่ง ราชารีจิส

ต้อนรับ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อนรับ
Back to top