ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องประสงค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องประสงค์*, -ต้องประสงค์-

ต้องประสงค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องประสงค์ (v.) want See also: require, need Syn. ต้องการ, ใคร่ได้, อยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You found the Room Needs.เธอเจอห้องต้องประสงค์
The vanishing cabinet in the Room of Requirement.ตู้อันตรธาน ในห้องต้องประสงค์
I require your wand.ฉันต้องประสงค์ไม้ของแก
Maybe he's gone to the Room of Requirement.เค้าอาจเ้ข้าไปในห้องต้องประสงค์
Stop mentioning that, or I'll never be able to toss a coin in again, and I need all the wishes I can get.หยุดพูดถึงเรื่องนั้นเถอะ หรือฉันไม่เคยจะสามารถจะโยนเหรียญในอีกครั้ง และฉันต้องประสงค์ทั้งหมดที่ฉันจะได้รับ
What does she want from me?นางต้องประสงค์สิ่งใดจากข้า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องประสงค์
Back to top