ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นอ่อน*, -ต้นอ่อน-

ต้นอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นอ่อน (n.) sprout See also: seedling, sapling
English-Thai: HOPE Dictionary
cotyledon(คอท'ทะลิดเดิน) n. ใบแรกของต้นอ่อนของพืชที่มีเมล็ด., See also: cotyledonal,cotyledonary,cotyledonoid,cotyledonous adj.
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
rhubarb(รู'บาร์บ) n. ชื่อลำต้นอ่อนจำพวก Rheum, โกฐน้ำเต้า,ลำต้นใต้ดินของพืชดังกล่าว
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน
seedling(ซีด'ลิง) n. พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด,พืชที่ยังสูงไม่เกิน3ฟุต,ต้นอ่อน, Syn. young plant
English-Thai: Nontri Dictionary
seedling(n) ต้นอ่อน
sprout(n) ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
endospermเอนโดสเปิร์ม, ส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
seedling (n.) ต้นอ่อน See also: ต้นกล้า, กล้าไม้ Syn. plant, sapling, young plant
young plant (n.) ต้นอ่อน See also: ต้นกล้า, กล้าไม้ Syn. plant, sapling
bed out (phrv.) ปลูกพืช (ต้นอ่อน) ลงดิน
cold frame (n.) ที่ครอบต้นไม้ (เพื่อรักษาต้นอ่อน)
endosperm (n.) เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ต้นอ่อนในเมล็ดพืช เพื่อสร้างอาหารให้กับพืช
herbage (n.) พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
pie plant (n.) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ
rhubarb (n.) พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ Syn. pie plant
senna (n.) พืชลำต้นอ่อนจำพวก Cassia See also: มะขามแขก, ยาระบายที่ประกอบด้วยใบมะขามแขก
shoot (vi.) งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) See also: โผล่, ยื่น
shoot (vt.) งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) See also: โผล่, ยื่น
wormwood (n.) พืชไม้พุ่มหรือพืชลำต้นอ่อนจำพวก Artemesia Syn. absinthe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This ivy is one tough baby.ไอวี่ต้นนี้เป็นต้นอ่อนที่แข็งแรง
He's got a rhythm. Slow.หัวใจเขาเต้นอ่อนมากค่ะ
When's the light going back on?เดี๋ยวก่อน ชีพจรเต้นอ่อนมาก
Like buds determined to bloomดั่งต้นอ่อนที่ต้องออกดดอก
She's bradycardic, with severe spinal injury. Get her in the bag. Get in the crash cart.ความดัน 50/30 ชีพจรเต้นอ่อน และบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหลายแห่ง
We've ruined our taste buds by eating only delicacies.เราทำให้ต้นอ่อนแห่งรสชาติพินาศเพราะกินแต่ของแพงๆ เท่านั้น
There must have been a sapling, a new tree to replace the old.จะต้องมีการปลูกต้นอ่อนใหม่ ต้นใหม่แทนที่ต้นเก่า
I'm just hanging some buds.ผมกำลังแขวนต้นอ่อนอยู่
It's weak, but he's still got a heartbeat.มันเต้นอ่อนมาก แต่เขายังมีชีพจรอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นอ่อน
Back to top