ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตำแย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตำแย*, -ต้นตำแย-

ต้นตำแย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตำแย (n.) Laportea interrupta Chew See also: nettle, fever-nettle, devil-nettle, Laportea orenulata (Urticaceae) Syn. กะลังตังไก, ตำแยตัวเมีย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตำแย
Back to top