ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกล้า*, -ต้นกล้า-

ต้นกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกล้า (n.) rice sprouts See also: rice seedlings
ต้นกล้า (n.) young plant See also: sprout Syn. หน่อ, กล้า, ต้นอ่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoot (vi.) งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) See also: โผล่, ยื่น
shoot (vt.) งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) See also: โผล่, ยื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each seedling is a little paratrooper, floating on the wind, risking everything for a safe place to land.ต้นกล้าแต่ละพลเล็ก ๆ น้อย ๆ ลอยอยู่บนลม เสี่ยงทุกอย่างสำหรับสถานที่ ที่ปลอดภัยที่จะลงจอด
How about a shot of wheatgrass juice?หรือจะเป็นน้ำต้นกล้าข้าวสาลีสักแก้ว
There's nothing I admire more than someone planting trees under whose shade they may never get to sit.ไม่มีอะไรที่ชื่นชมมากไปกว่า การที่ใครสักคนปลูกต้นกล้า ภายใต้ร่มเงาที่ตนเอง อาจไม่มีโอกาสได้พักพิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกล้า
Back to top