ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อแต่นี้ไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อแต่นี้ไป*, -ต่อแต่นี้ไป-

ต่อแต่นี้ไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อแต่นี้ไป (adv.) hence See also: from now on Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป
English-Thai: Nontri Dictionary
henceforth(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
henceต่อแต่นี้ไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Furthermore, our friendship will be cemented by a union that cannot be broken, my hand in marriage to her Royal Highness, Princess Mithian.เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองอาณาจักร ต่อแต่นี้ไป ความสัมพันธ์ของเราจะแน่นแฟ้นขึ้น ด้วยการรวมกันแบบไม่มีทางแตกแยก
So I would appreciate it if, going forward, you would keep your distance from us.ดังนั้น ฉันจะดีใจมากถ้า ต่อแต่นี้ไป คุณจะอยู่ให้ห่างจากพวกเรา
I meant that, from now on, I will not interfere with you.ต่อแต่นี้ไป ฉันจะไม่ยุ่งเรื่องของเธออีก
From now on, you must take good care of your toys!ต่อแต่นี้ไป นายต้องดูแล ของเล่นของนายให้ดี
We can start today, then.ต่อแต่นี้ไป เธอสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้
That's what we're doing from now on.ต่อแต่นี้ไป เราจะทำแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อแต่นี้ไป
Back to top