ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อเมื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อเมื่อ*, -ต่อเมื่อ-

ต่อเมื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเมื่อ (conj.) when See also: till, until, only when, on condition that
English-Thai: HOPE Dictionary
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
if and only ifก็ต่อเมื่อ [เขียนแทนด้วย iff] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jointureทรัพย์สินที่สามียกให้ภริยาต่อเมื่อตนตายแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
congruenceความเท่ากันทุกประการ, รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
subsetสับเซต, เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take a break when you get married.ฉันจะหยุด ต่อเมื่อ แกแต่งงานแล้ว
Where's Tony Almeida?ต่อเมื่อ บอกมาว่า อัลเมด้าอยู่ที่ไหน?
MATT: As soon as you get rid of that picture of me on your phone.ต่อเมื่อคุณลบรูปพวกนั้นออกจากโทรศัพท์
Should we go, Warlow?ต่อเมื่อฉันยอมเป็นเจ้าสาวแฟร์รี่แวมไพร์ของเขา
Only when the most innocent part of you suffers, can there be change.ต่อเมื่อส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดของคุณ ทุกข์ทรมาน มันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง
As soon as you stand up and show everybody how much you deserve this, how much you deserve to be Prom Queenต่อเมื่อเธอยืนขึ้น และโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเธอสมควรได้รับมันแค่ไหน แค่ไหนที่สมควรกับเธอที่จะเป็น พรอมควีน
You're feeling premature enlightenment.ต่อเมื่อเราสูญสิ้นความหวังทั้งหมดนั่นแหละ
In exchange for the Succubus in whose name it was made.ต่อเมื่อเเลกกับซัคคูบัส ผู้เรียกคำสาป
Well... Say we could talk about that when we're sure about the matter.งั้นบอกว่าเราจะคุยกันก็ต่อเมื่อเราเเน่ใจเรื่องนั้นเเล้ว
It's only an island if you look at it from the water.มันเป็นเกาะก็ต่อเมื่อมองจากในนํ้า
Say whatever it is that you want.หัวเหม่งกลมโตที่จะนับ 1-10 ได้ ก็ต่อเมื่อตีนเปล่า หรือใส่รองเท้าแตะ จะพูดอะไรก็ตามใจนาย
You don't know about real loss, 'cause that only occurs when you love something more than you love yourself.เธอไม่เคยรู้จักการสูญเสีย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเธอรักคนอื่น มากกว่ารักตัวเอง
This is the moment when...และเวลานั้นจะมาถึงก็ต่อเมื่อคุณ...
Would you support my decision to ask her to leave class... and to return only when she is prepared?คุณจะยอมรับการตัดสินใจของฉันไหม ที่จะเชิญเธอออกจากห้อง และกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อเธอเตรียมพร้อมแล้ว
Because blood doesn't do that till after you're dead.เพราะเลือดจะไม่เป็นอย่างนั้น ต่อเมื่อหลังจากคุณตาย
Mr Gebczynski said to contact you only in case of emergency.คืองี้ครับ เก๊บซินสกี้บอกให้ผม มาหาคุณต่อเมื่อฉุกเฉิน
Now just to show that our little problems in this world don't amount to a hill of beans I'm going to read about some people who have some real trouble.คุณทำชีวิตของคุณให้มีแต่ปัญหา ไม่ไปนับเม็ดถั่วบนภูเขาล่ะ ผมจะศึกษาผู้คนก็ต่อเมื่อพวกเค้ามีปัญหาจริงๆ
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?
Always know if the juice is worth the squeeze.จำใส่กระโหลกไว้ น้ำผลไม้มันจะดีก็ต่อเมื่อรู้จักคั้น มึงรู้ไหม หมายความว่าไง?
They only bite when you touch their private parts.พวกมันกัดก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสบริเวณสงวนของมัน
They Only Bite When You Touch Their Private Parts.พวกมันกัดก็ต่อเมื่อคุณสัมผัสของสงวนของมัน
Smoking is only poisonous when it ends in bloodshed.การสูบบุหรี่เท่านั้นที่จะได้รับสารพิษ ต่อเมื่อมันจบลงด้วยการนองเลือด
You can only be a real man when...นายจะเป็นลูกผู้ชายไ้ด้ก็ต่อเมื่อ...
I will when I see that you've eaten enough.ฉันจะกินก็ต่อเมื่อเห็นเธอกินอิ่มแล้ว
When I find a man to break mine!ก็ต่อเมื่อฉันเจอผู้ชายที่หักอกฉันได้น่ะสิ!
He comes in only when the lights shut off and leaves only till the movie is finished.เค้าน่ะจะเข้ามาก็ต่อเมื่อในโรงหนังปิดไฟมืดแล้ว แล้วก็ออกไปก่อนที่หนังจะจบอีก
When I feel safe he can't pick his nose without you knowing I'll contact you again.ผมจะรู้สึกปลอดภัย ต่อเมื่อคุณจะจับตาดูเขาอยู่ตลอด... ...แล้วผมจะติดต่อคุณอีกครั้ง
Wine tastes right when drunk from a glass.ไวน์จะรสชาดดี ก็ต่อเมื่อดื่มจากแก้วไวน์นะคะ
Because you will reach the other side as cadavers.เพราะพวกแกจะได้ข้ามไปต่อเมื่อเป็นศพ
We'll move when the temperature situation is rectified, all right?เราจะไปก็ต่อเมื่อสภาพอากาศ ดีขึ้น เข้าใจมั้ย?
We'll step back when we get some wind blowing in here.เราจะถอยก็ต่อเมื่อเราได้ลมเย็นๆ ในนี้
N-N-No way, man.ไม่ ไม่มีทางเลย เขาขึงผ้ากันก็ต่อเมื่อ เพื่อนร่วมห้องอยากจะสนิทแนบแน่นกัน
Is that so?ที่ว่าระเบิดจะทำงานต่อเมื่อมีการสั่นสะเทือน
Then Yuuta-san, you can do some intense studying at the onsen!เธอจะพูดได้ก็ต่อเมื่อจ่ายหนี้มา!
Keys are essentially numbered Swiss accounts.กุญแจจะใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีหมายเลขบัญชี
I'll use it right when the time comes.ฉันจะใช้มัน ก็ต่อเมื่อเวลานั้นมาถึง
She's a guest only when she behaves like a guest.เธอจะเป็นแขกต่อเมื่อเธอทำตัวเหมือนแขก
He only gets Hungary by aligning himself with my family.ฝ่าบาทจะได้ชาวฮังการีมาเป็นพวก็ต่อเมื่อดองกับครอบครัวของฉัน
The portal will only open if we offer the blood of an innocent.ประตูมิติจะเปิดต่อเมื่อ ได้รับเืลือดอันบริสุทธิ์ของทารกเท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อเมื่อ
Back to top