ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อนิดต่อหน่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อนิดต่อหน่อย*, -ต่อนิดต่อหน่อย-

ต่อนิดต่อหน่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อนิดต่อหน่อย (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อราคา, ต่อรอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อนิดต่อหน่อย
Back to top