ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อนัดต่อแนง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อนัดต่อแนง*, -ต่อนัดต่อแนง-

ต่อนัดต่อแนง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อนัดต่อแนง (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง
ต่อนัดต่อแนง (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ
ต่อนัดต่อแนง (v.) have words with See also: exchange words with, argue back and forth, haggle with, enter into controversy with, squabble with Syn. ต่อนัดต่อแนม, ต่อล้อต่อเถียง, ต่อปากต่อคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อนัดต่อแนง
Back to top