ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้ไปรษณีย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้ไปรษณีย์*, -ตู้ไปรษณีย์-

ตู้ไปรษณีย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ไปรษณีย์ (n.) mailbox See also: postbox, letter box Syn. ตู้ป.ณ.
English-Thai: HOPE Dictionary
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ
postbox(โพสทฺ'บอคซฺ) n. ตู้ไปรษณีย์
English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
postbox(n) ตู้ไปรษณีย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mailboxตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mailbox ตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
letter box (n.) ตู้ไปรษณีย์ See also: ตู้จดหมาย Syn. postbox
mailbox (n.) ตู้ไปรษณีย์ See also: ตู้จดหมาย Syn. postbox, letter box
pillar box (adj.) ตู้ไปรษณีย์
postbox (n.) ตู้ไปรษณีย์ Syn. mailbox
cross in (phrv.) (จดหมาย) ค้างอยู่ในตู้ไปรษณีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This joker's left his exploding mushroom on our stoops, our mailboxes, our churches...หมอนี่วาดรูปเห็ดระเบิด บนระเบียงของเรา ตู้ไปรษณีย์ โบสถ์... ..
No more mail through this letterbox.ตู้ไปรษณีย์นี้ไม่รับจดหมาย
About this time, Charlie and Billy were playing mailbox baseball with Ace and Eyeball.ช่วงเวลานี้ ชาร์ลีกับบิลลี่ กำลังเล่นเบสบอลกับตู้ไปรษณีย์ กับ เอ็ซ และ อายบอลล์
All right, someone can tell me what the hell happened with the mailbox?เอาล่ะใครก็ได้บอกฉันทีซิว่า เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกับตู้ไปรษณีย์
Sorry I haven't made it to the mailbox lately.ขอโทษนะ ที่ฉันไม่ได้ ไปที่ตู้ไปรษณีย์ช่วงนี้
I need two rows of postholes running up both sides.ทรงคล้ายตู้ไปรษณีย์ สองแถวทั้งสองข้าง
What do you need post holes for? .เจ้าต้องการ ทรงตู้ไปรษณีย์เอาไปทำอะไร?
Just found this note in my mailbox.ฉันเพิ่งเจอข้อความนี้ในตู้ไปรษณีย์
After all, who is going to be looking for the Hope Diamond at the post office, right?จากนั้นจะมีใครสนใจ ที่จะมองหาเพชรจากตู้ไปรษณีย์ ถูกมั้ยล่ะ
Well, the address is a post-office box and he paid cash for all of his medical bills.เหรอ... ที่อยู่เขาเป็นตู้ไปรษณีย์ เขาจ่ายเงินสดสำหรับค่ารักษาทุกครั้ง
Are you planning a trip to that silly little house on Arrowhead Road, the one with the crooked mailbox?คุณกำลังจะวางแผนไปเที่ยวพักผ่อน ในบ้านหลังกระจ่อยรอย ที่อยู่ตรงถนนแอโรเฮด ตรงหัวมุม ที่มีตู้ไปรษณีย์บิดเบี้ยว
Looks like he bent over backwards trying to make it work,แค่ตู้ไปรษณีย์ในปีที่ผ่านมา แล้วลูกสาวเขาล่ะ
Right there, by the mailbox.ตรงข้างๆตู้ไปรษณีย์นั่นน่ะ
What are you thinking? That this is too big to go a mail drop.ของนี่มันใหญ่เกินกว่าจะใส่ลงในตู้ไปรษณีย์
Two miles down is our farm. You'll see the mailbox...ฟาร์มของเราอยู่ถัดไปจากที่นี่สองไมล์ คุณจะเห็นตู้ไปรษณีย์อยู่
Then we linked a series of remote purchases to a P.O. box and set up a delivery date.จากนั้นเราก้เชื่อมต่อ ใบสั่งซื้อทางไกล กับตู้ไปรษณีย์แห่งหนึ่ง เพื่อกำหนดวันจัดส่ง
What's the plan if Brauer doesn't show up at the P.O. box?ถ้าบราเวอร์ไม่ปรากฏตัวที่ ตู้ไปรษณีย์ล่ะครับ
Brauer didn't come to the P.O. box.บราเวอร์ไม่ได้มาที่ตู้ไปรษณีย์
Remind me why we need a P.O. Box.บอกหน่อยทำไมเราต้องเช่าตู้ไปรษณีย์ด้วย
Oh, Ms. Beverly from the mailboxes.โอ้ คุณนายเบเวอรี่ ตรงตู้ไปรษณีย์
She found it in the mail, and expended a lot of energy trying to hide it in the tras.เจอในตู้ไปรษณีย์ แล้วก็เสียพลังงานไปตั้งเยอะ เอามันไปซ่อนในถังขยะ
It's another private mailbox in New Jersey.เป็นตู้ไปรษณีย์ส่วนตัวในนิวเจอร์ซีย์
He had a defense fund. So I got a post office box.เขามีกองทุนช่วยการต่อสู้คดี ฉันเลยไปเปิดตู้ไปรษณีย์
Well, there's buses and mailboxes and guards' uniforms and things.ใช่ ที่นั่น มี รถบัสกับตู้ไปรษณีย์ และชุดของทหารกับอื่นๆอีก
All right, so turns out the car is registered to a private detective who works out of a PO box in the Valley.ตกลงว่า ทะเบียนรถคันนั้น เป็นของนักสืบเอกชนที่ติดต่องาน ผ่านทางตู้ไปรษณีย์ในวาเลย์
And just so you know, it's a federal offense to steal mail directly from a mailbox.และคุณคงรู้ มันเป็นความผิดอาญานะ ขโมยจดหมายจากตู้ไปรษณีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้ไปรษณีย์
Back to top