ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึๆ*, -ตึๆ-

ตึๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึๆ (adv.) stuffy See also: stale, musty, fusty Syn. ตุๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึๆ
Back to top